طراحی سایت | طراحی وب سایت

بیش از 56 میلیون ایرانی گوشی موبایل دارند

بیش از ۵۶ میلیون ایرانی گوشی موبایل دارند

بیش از ۵۶ میلیون ایرانی گوشی موبایل دارند این یعنی فرصتی برای طراحی سایت و دیده شدن در بازار رغابتی ایران

بر اساس آمارهای منتشر شده از مرکز آمار تنها بیش از ۲۱ میلیون نفر ایرانی از موبایل استفاده نمی‌کنند.

بر اساس آمارهای سال ۱۳۹۴ هجری شمسی، ۵۶ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۹۸۰ نفر ایرانی از موبایل استفاده می‌کنند. بدین ترتیب بیش از ۷۱ درصد از جمعیت کشور از گوشی موبایل استفاده می‌کنند.

این در حالی است که از جمعیت ۷۸ میلیون و ۹۵۵ هزار و ۸۱۲ نفر کشور، ۲۱ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۵۱۸ نفر از موبایل استفاده نمی‌کنند که بخش گسترده‌ای از این میزان کودکان، نونهالان و سالمندان هستند. بدین ترتیب بیش از ۲۷ درصد ایرانیان به موبایل دسترسی ندارد.

بیش از 56 میلیون ایرانی گوشی موبایل دارند

بیش از ۵۶ میلیون ایرانی گوشی موبایل دارند

بر اساس آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار ایرانیان تعداد ایرانیان دارنده موبایل در سال ۱۳۸۹ برابر با ۳۷ میلیون و ۲۸۹ هزار و ۶۰۰۰ نفر و در سال ۱۳۹۴ برابر با ۴۷ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۶۴۹ نفر بوده است.

بیش از 56 میلیون ایرانی گوشی موبایل دارند

بیش از ۵۶ میلیون ایرانی گوشی موبایل دارند

بدین ترتیب طی ۵ سال بیش از ۱۹ میلیون نفر به جمعیت استفاده کنندگان از موبایل افزوده شده است. این افزایش تعداد کاربران موبایل در ایران در سالهای ۹۳ و ۹۴ بیش از ۹ میلیون نفر افزایش داشته است.

تفاوت نزدیک به ۲۰ میلیونی میان آمار بیش از ۷۷ میلیون سیم‌کارت فعال و ۵۶ میلیون کاربر موبایل ناشی از افزادی است که بیش از یک سیم‌کارت فعال در اختیار خود دارند.

 

بیش از ۵۶ میلیون ایرانی گوشی موبایل دارند این یعنی فرصتی برای طراحی سایت و دیده شدن در بازار رغابتی ایران

راهنمــای اسکــرام

راهنمــای اسکــرام

راهنمــای اسکــرامTM

راهنمای جامع اسکرام: قوانین بازی

 

هدف از راهنمای اسکرام

اسکرام چارچوبی برای توسعه و نگهداری محصولات پیچیده است. این راهنما دربرگیرنده تعاریف اسکرام است. این تعاریف شامل نقشها، رویدادها، مصنوعات و همچنین قوانین حاکم بر آنهاست. کن شوئبر۱ و جف سادرلند۱ ، توسعهدهندگان اسکرام، راهنمای اسکرام را نیز نوشته و تدوین کردهاند. آنها باهم این راهنما را تضمین و پشتیبانی میکنند.

 

 

تعریف اسکرام

اسکرام -اسم خاص- : چارچوبی است که در آن افراد میتوانند درحالیکه به شکل خلاقانه و پربار محصولاتی با بالاترین ارزش ممکن ارائه میدهند، مشکلات پیچیدۀ سازگاری طلب۳ را حل کنند.

اسکرام:

 • سبک وزن است.
 • یادگیری آن ساده است.
 • تسلط بر آن دشوار است.

اسکرام چارچوبی برای فرآیند است که بهمنظور مدیریت توسعۀ محصولات پیچیده از اوایل دهه نود میلادی به کار گرفته شد. اسکرام  بهخودیخود یک فرآیند و یا شگرد ساخت محصول نیست؛ بلکه چارچوبی است که در آن میتوانید شگردها و فرآیندهای گوناگونی را بکار ببندید. اسکرام سطح سودمندی روشهای توسعه و مدیریت محصولی که پی میگیرید را شفاف میکند، بنابراین میتوانید آنها را بهبود بخشیده و پیشرفت کنید.   

چارچوب اسکرام از «تیمهای اسکرام» و نقشهای مرتبط با آنها، رویدادها، مصنوعات و یک سری قوانین تشکیلشده است. هر یک از مؤلفههای درون این چارچوب، هدفی خاص را دنبال میکند که برای عملکرد صحیح و موفقیت اسکرام ضروری است.

قوانین اسکرام نقشها، رویدادها و مصنوعات آن را به هم متصل کرده و در مورد تعاملات بین آنها تصمیمگیری میکند. در متن این راهنما به تشریح و توصیف همین قوانین پرداختهشده است.

لازم به ذکر است که شیوههای متنوعی برای استفاده از چارچوب اسکرام وجود دارد که در منابع دیگری ارائهشدهاند.

نظریه اسکرام

شالوده اسکرام بر پایه نظریه کنترل فرآیند تجربی یا «تجربهگرایی۱» بنانهاده شده است. نظریه تجربهگرایی تأکید میکند که دانش از تجربه حاصل میشود و تصمیمگیری بر اساس دانستهها است. اسکرام بهمنظور بهینهسازی قدرت پیشبینی و کنترل ریسک از یک روش تکرارشونده۵ ، افزایشی۶  استفاده میکند.

                                                 

 1. Ken Schwaber
 2. Jeff Sutherland                
 3. Complex Adaptive Problems

هر نوع اجرای مبتنی بر نظریه کنترل فرآیند تجربی را سه رکن اساسی تقویت میکند: شفافیت ، بازرسی و سازگاری.

 

 

شفافیت

برای کسانی که مسئول خروجی کار هستند باید زوایای مهم فرآیند، قابلمشاهده و به عبارتی شفاف باشد. ایجاد شفافیت مستلزم تعریف آن زوایا با استفاده از یک استاندارد مشترک است تا همگان درک مشترکی ازآنچه دیده میشود داشته باشند.

به عنوانمثال:

 • تمام ذینفعان باید برای توصیف فرآیند، از یکزبان مشترک استفاده کنند.
 • کسانی که کار را انجام میدهند و کسانی که کار را تأیید میکنند باید تعریفی روشن از «تکمیلشده»۷ را میان خود به اشتراک بگذارند.

بازرسی

کسانی که از اسکرام استفاده میکنند، باید بهطور مداوم مصنوعات اسکرام و پیشرفت کارها را در مقایسه با یک هدف اسپرینت، موردبررسی قرار دهند تا ناسازگاریهای نامطلوب تشخیص داده شود. بازرسیها نباید آنقدر مکرر باشد تا بهطور کل تبدیل به مانعی بر سر راه شود. این بررسیها زمانی بیشتر مفید خواهند بود که توسط کارشناسان متخصص در زمان معین انجامپذیرند.

سازگاری

اگر بررسیکننده پس از بازرسی، تشخیص داد که فرآیند از یک یا چند جنبه از حدود قابلقبول خارجشده و ادامه فرآیند به همین شکل باعث غیرقابلپذیرش شدن محصول تولیدی میشود، فرآیند یا آنچه فرآیند بر روی آن انجام میشود باید اصلاح شود. این کار باید در سریعترین زمان ممکن صورت گیرد تا از انحرافات بیشتر جلوگیری به عمل آید.

اسکرام چهار رویداد رسمی را برای بازرسی و سازگاری، همانطور که در بخش «رویدادهای اسکرام» به آنها  اشارهشده، تجویز کرده است.

 • برنامهریزی اسپرینت۸
 • اسکرام روزانه۹
 • بازبینی اسپرینت۱۰
 • بازاندیشی اسپرینت۱۱

                                                                                                                                                        

۱. تجربهگرایی یا اصالت تجربه –Empiricism– نظریهای در علم شناختشناسی است که معتقد است، دانش تنها یا دستکم در مراحل مقدماتی، از ادراک و تجربیات حسی نشأت میگیرید. )مترجم(

 1. Iterative
 2. Incremental
 3. Definition of “Done”
 4. Sprint Planning
 5. Daily Scrum
 6. Sprint Review
 7. Sprint Retrospective

ارزشهای اسکرام

وقتی ارزشهایی مانند تعهد، شجاعت، تمرکز، بازبودن و احترام، توسط تیم اسکرام مجسم ومحقق شود، ارکان شفافیت، بازرسی و سازگار ی  اسکرام، پدیدار شده و موجب ایجاد اعتماد برای همه خواهد شد. اعضای تیم اسکرام وقتی با رویدادها، نقش ها و مصنوعات اسکرام کار می کنند، این ارزش ها را کشف کرده و یاد می گیرند.

استفادهی موفق از اسکرام بستگی به افزایش سطح مهارت  افراد در اُنُس با این پنج ارزش و بهکارگیری آنها دارد. همه افراد به شخصه برای دستیابی به اهداف تیم اسکرام متعهد میشوند. اعضای تیم اسکرام شجاعت انجام کار  درست و دستوپنجه نرم کردن با مسائل دشوار را دارا هستند. همه بر روی کار  اسپرینت و اهداف تیم اسکرام متمرکز میشوند. اعضای تیم اسکرام و ذینفعان آنها با یکدیگر توافق دارند که نسبت به همهی کارها و چالشهای حین کار، باز عمل کنند. اعضای تیم اسکرام برای استقلال فردی و توانمندی یکدیگر احترام قائلند.

تیم اسکرام

تیم اسکرام شامل یک مالک محصول، تیم توسعه و یک اسکراممستر میشود. تیمهای اسکرام خود سازمانده۱۱ و فراوظیفه۱۳ای هستند. تیمهای خودسازمانده خودشان بهترین روش انجام کار را انتخاب میکنند بجای اینکه توسط کس دیگری از خارج تیم مدیریت شوند. تیمهای فراوظیفه تمام توانمندیهای لازم جهت تکمیل کارها را بدون وابستگی به اجزای خارج از تیم دارا هستند. الگوی تیم در اسکرام بهگونهای طراحیشده تا انعطافپذیری، خلاقیت و بازدهی بهبود پیدا کند.

تیمهای اسکرام محصول را بهصورت تکرارهای افزایشی عرضه میکنند که امکان دریافت بازخورد را به حداکثر میرساند. ارائه محصول «تکمیلشده» بهصورت افزایشی این اطمینان را به وجود میآورد که همیشه یک نسخه بالقوه کارآمد از محصولی کارکننده۱۱ در دسترس است.

مالک محصول  

مالک محصول، مسئول به حداکثر رساندن ارزش محصول و کار تیم توسعه است. چگونگی انجام این مسئولیت ممکن است بهطور گستردهای در سطح سازمانها، تیمهای اسکرام و افراد مختلف، متفاوت باشد.

مالک محصول تنها فرد مسئول در خصوص مدیریت بکلاگ محصول است. مدیریت بکلاگ محصول شامل موارد زیر میشود:

 • شرح و توصیف اقلام بکلاگ محصول بهصورت شفاف؛
 • رتبهبندی اقلام در بکلاگ محصول بهمنظور دستیابی بهتر به اهداف و مأموریتها؛
 • بهینهسازی ارزش کارهایی که تیم توسعه انجام میدهد؛

                                                

 1. Self-Organize
 2. Cross-Functional
 3. Working Product
 • حصول اطمینان از اینکه بکلاگ محصول برای همه شفاف، واضح و قابلمشاهده بوده و بهخوبی، کاری که تیم اسکرام در قدمهای بعدی انجام خواهد داد را نمایش میدهد؛
 • حصول اطمینان از اینکه  تیم توسعه به درکی کافی از اقلام بکلاگ محصول، در سطحی که نیاز دارد، رسیده است؛

ممکن است مالک محصول موارد بالا را خودش انجام دهد یا تیم توسعه مجبور به انجام این موارد شود، ولی درهرصورت مالک محصول شخصاً مسئول و پاسخگوی این وظایف است.  

مالک محصول تنها یک نفر است و نه یک کمیته. ممکن است مالک محصول نماینده خواستههای یک کمیته باشد، ولی کسانی که تمایل به تغییر اولویت اقلام بکلاگ محصول دارند، باید مالک محصول را متقاعد کنند.

برای موفقیت مالک محصول، کل سازمان باید به تصمیمات او احترام بگذارد. تصمیمات مالک محصول در محتوا و رتبهبندی بکلاگ محصول قابلمشاهده است. هیچکس این حق را ندارد به تیم توسعه بگوید که بر روی نیازمندیهای دیگری کار کند و تیم توسعه نیز مجاز نیست بهجز بکلاگ محصول به نیازمندیهای دیگری مراجعه کند.  

تیم توسعه  

تیم توسعه شامل متخصصانی است که کار لازم برای ارائه فرآوردۀ بالقوه قابلعرضه در انتهای هر اسپرینت را انجام میدهند. اعضای تیم توسعه تنها افرادی هستند که فرآوردهها را تولید میکنند.

تیمهای توسعه از سوی سازمان تشکیل میشوند و اختیارات لازم به آنها داده میشود تا کارها را خودشان سازماندهی و مدیریت کنند.

همافزایی حاصله باعث افزایش بازده و سودمندی همهجانبه تیم توسعه خواهد شد.  

تیمهای توسعه دارای مشخصات زیر هستند:

 • آنها خود سازمانده هستند. هیچکس )حتی اسکراممستر( به تیم توسعه نمیگوید که چگونه باید بکلاگ محصول را به فرآوردهای بالقوه قابلعرضه تبدیل کنند.
 • تیمهای توسعه، فراوظیفه هستند به صورتی که تیم تمام تخصصهای موردنیاز برای ساخت یک فرآورده محصول را دارا است.
 • اسکرام تصدیق میکند که برای همه اعضای تیم عنوانی بهجز «توسعهدهنده» وجود ندارد، صرفنظر از نوع کاری که توسط فردی انجام میشود؛ این قانون استثنایی ندارد.
 • اسکرام تصدیق میکند که زیرتیمها، جایی در  تیمهای توسعه ندارند. صرفنظر از حوزههای خاص که نیازمند رسیدگی هستند، مانند آزمودن یا تحلیل کسبوکار؛ این قانون استثنایی ندارد.
 • شاید بعضی از اعضای تیم دارای یک سری تخصصهای خاص باشند ولی بااینحال درنهایت کل تیم توسعه پاسخگو است.  

اندازه تیم توسعه  

اندازه بهینه تیم توسعه باید آنقدر کوچک باشد که چابک باقی بماند و بهاندازهای بزرگ باشد تا بتواند کار مؤثری را در طول اسپرینت به سرانجام برساند. کمتر از ۳ نفر برای تیم توسعه، باعث کاهش سطح روابط و نتایجی با سودمندی پایین خواهد شد. تیمهای توسعه کوچکتر ممکن است با محدودیت و کمبود مهارت در طول اسپرینت مواجه شوند به صورتی که نتوانند در آخر اسپرینت ، فرآوردۀ بالقوه قابلعرضه، ارائه دهند. داشتن بیش از ۹ نفر در تیم توسعه نیازمند هماهنگیهای خیلی زیاد است. تیمهای توسعه بزرگ پیچیدگی خیلیزیادی برای یک مدیریت فرآیند تجربی به وجود میآورند. مالک محصول و اسکراممستر تا زمانی که کار عملیاتی درزمینۀ ارائه فرآوردهانجام ندهند جزء اعضای تیم برشمرده نمیشوند.  

اسکرام مستر

اسکراممستر مسئول حصول اطمینان از درک اسکرام و عملیاتی شدن آن است. اسکراممستر این کار را با اطمینان حاصل کردن از وفاداری تیم اسکرام به مبانی نظری، روشها و قوانین اسکرام انجام میدهد.  

اسکراممستر یک رهبر خدمتگزار۱۵ برای تیم اسکرام به شمار میرود. اسکراممستر به افراد خارج از تیم کمک میکند تا متوجه شوند کدامیک از رفتارهایشان به تیم اسکرام، کمککننده بوده و کدامیک نبوده است. اسکراممستر بهمنظور بیشینه ساختن ارزشآفرینی تیم اسکرام، به همه کمک میکند این رفتارها را تغییر دهند.

خدمات اسکرام مستر برای مالک محصول

اسکراممستر به چندین روش میتواند خدمات خود را به مالک محصول ارائه دهد:

 • یافتن شگردهایی جهت مدیریت مؤثر بکلاگ محصول؛
 • کمک به تیم اسکرام برای درک نیازمندی جهت داشتن اقلام بکلاگ محصول شفاف، کوتاه و موجز؛
 • درک نحوه برنامهریزی محصول در یک محیط تجربی؛
 • حصول اطمینان از اینکه مالک محصول میداند چگونه بکلاگ محصول را بهمنظور بیشینهسازی ارزش، مرتب کند؛
 • درک و تمرین چابکی؛
 • تسهیل رویدادهای اسکرام بهمحض درخواست یا نیاز.

خدمات اسکرام مستر برای تیم توسعه

اسکراممستر به چندین روش میتواند خدمات خود را به تیم توسعه ارائه دهد:

 • مربیگری و آمادهسازی تیم توسعه در راستای خودسازمانده و فراوظیفه شدن؛
 • کمک، آموزش و رهبری تیم توسعه جهت ایجاد محصولات باارزش بالا؛
 • حذف موانع پیش روی پیشرفت تیم توسعه؛
 • تسهیل رویدادهای اسکرام بهمحض درخواست یا نیاز؛
 • مربیگری و آمادهسازی تیم توسعه در محیطهای سازمانی که هنوز اسکرام بهصورت کامل در آنها مقبولیت نداشته یا درک نشده است.

                                                

۱۵٫ Servant-Leader

خدمات اسکراممستر برای سازمان

اسکراممستر به چندین روش میتواند خدمات خود را به سازمان ارائه دهد:

 • رهبری، مربیگری و آمادهسازی سازمان برای پذیرش اسکرام؛
 • برنامهریزی جهت پیادهسازی اسکرام در سازمان؛
 • کمک به کارمندان و ذینفعان بهمنظور تصویب اسکرام و درک توسعه تجربی محصول؛
 • ایجاد تغییراتی که باعث افزایش بهرهوری تیم اسکرام میشوند؛
 • همکاری با دیگر اسکراممسترها جهت افزایش میزان سودمندی در کاربری اسکرام در سازمان.

رویدادهای اسکرام

رویدادهای تجویزشده در اسکرام برای ایجاد نظم و به حداقل رساندن نیاز به جلساتی که در اسکرام تعریفنشده است به کار میروند. همه رویدادها زمان ثابت۱۶ هستند،  بدینصورت که هر رویداد دارای یک محدوده زمانی حداکثر است. زمانی که یک اسپرینت شروع میشود طول آن ثابت بوده و نمیتوان آن را کوتاهتر یا طولانیتر کرد. مابقی رویدادها زمانی تمام میشوند که هدف رویداد موردنظر بهدستآمده باشد، فقط باید اطمینان حاصل کرد که زمان بهینه صرف شود و از تلف شدن زمان اضافی در طی فرآیند پرهیز گردد.  

علاوه بر خود اسپرینت که جای دهنده دیگر رویدادهای اسکرام است، هر رویداد در اسکرام مجال مناسبی جهت بازرسی و سازگاری است. این رویدادها مخصوصاً بهگونهای طراحیشدهاند که قابلیت  ضروری بازرسی و شفافیت را ایجاد کنند. عدم موفقیت در گنجاندن هر یک از این رویدادها، باعث کاهش شفافیت و از بین رفتن فرصت بازرسی و سازگاری خواهد شد.

اسپرینت

اسپرینت قلب اسکرام است که در طی یک بازه زمان ثابت به مدت یک ماه یا کمتر، یک فرآورده «تکمیلشده»، کاربردی و بالقوه قابلعرضه به مشتری، ساخته میشود. اسپرینتها بهتر است در سرتاسر فرآیند توسعه طولی ثابت داشته باشند. اسپرینت جدید بلافاصله پس از اتمام اسپرینت قبلی شروع میشود.

اسپرینتها شامل  اسکرام روزانه، کارهای مربوط به توسعه محصول و جلسات برنامهریزی، بازبینی و بازاندیشی اسپرینت هستند.

در طول اسپرینت:

 • تغییراتی که بر روی هدف اسپرینت تأثیرگذار باشند، اعمال نمیشوند؛
 • مقاصد کیفی کاهش نمییابند؛
 • بر اساس یادگیریهای بیشتر امکان دارد دوباره دامنه اسپرینت توسط تیم توسعه و مالک محصول موردبحث قرار گیرد یا واضحتر شود؛

                                                

۱۶٫ Time-Boxed

هر اسپرینت را میتوان همانند یک پروژه با زمانی به طول حداکثر یک ماه در نظر گرفت. همانند همه پروژهها، اسپرینتها نیز برای تکمیلکردن یک سری مورد خاص مورداستفاده قرار میگیرند. هر اسپرینت شامل یک تعریف ازآنچه در آن ساخته میشود، یک طرح و برنامهانعطافپذیر که راهنمای چگونگی ساختن آن خواهد بود، بعلاوه مجموعهای از کارها و نهایتاً  محصول نهایی است.

اسپرینتها محدود به مدتزمان یک ماه تقویمی شدهاند. وقتی مدتزمان اسپرینت طولانیتر باشد تعاریف آنچه باید ساخته شود ممکن است دستخوش تغییر شوند، درنتیجه ممکن است پیچیدگی و ریسک افزایش یابد. اسپرینتها با تضمین بازرسی و سازگار سازی فرآیند نسبت به اهداف تعیینشده اسپرینت، حداقل ماهی یکبار، پیشبینی پذیری را میسر میسازند. اسپرینتها همچنین هزینه ریسک را به یک ماه تقویمی محدود میکنند.  

لغو یک اسپرینت

یک اسپرینت میتواند قبل از سررسیدش لغو شود. فقط مالک محصول مجوز لغو اسپرینت را دارا است. البته این کار را ممکن  است تحت تأثیر ذینفعان، تیم توسعه و یا اسکراممستر انجام دهد.

یک اسپرینت زمانی که هدف آن غیرقابل استفاده، منسوخ و یا فاقد ارزش گردد، لغو خواهد شد. این کار زمانی که شرکت مسیر خود را عوض میکند یا تغییری در شرایط فنّّاوری یا بازار رخ دهد، محتمل است. بهطورکلی درصورتیکه تصور شود یک اسپرینت مهیاکننده شرایط مطلوب نیست باید لغو شود. ولی با توجه به زمان کوتاه اسپرینتها  بندرت لغو آنها معقول به نظر میرسد.  

زمانی که یک اسپرینت لغو میشود، هر یک از اقلام «تکمیلشده» بکلاگ محصول، مورد بازبینی قرار میگیرند. اگر بخشی از کار بهصورت بالقوه قابلارائه باشد، مالک محصول معمولاً آن را قبول میکند. همه اقلام ناتمام دوباره برآورد شده و به بکلاگ محصول بازگردانده میشوند. کار انجامشده بر روی آنها، بهسرعت ارزش خود را از دست میدهد و باید دوباره برآورد شوند.  

لغو اسپرینتها باعث تحلیل و هدر رفتن منابع میشود، زیرا همه  باید دوباره برای برنامهریزی اسپرینت دورهم جمع شوند. لغو اسپرینتها اغلب باعث آسیب دیدن تیمهای اسکرام شده و بسیار غیرمعمول است.

برنامه ریزی اسپرینت

کاری که باید در طول یک اسپرینت انجام شود در جلسه برنامهریزی اسپرینت، برنامهریزی میشود. این برنامهریزی از طریق تعامل و همکاری مابین تمام اعضای تیم اسکرام صورت میگیرد.  

برنامهریزی اسپرینت یک جلسه زمان ثابت به طول حداکثر هشت ساعت برای یک اسپرینت یکماهه است. برای اسپرینتهای کوتاهتر، طبیعتاً زمان کمتری در نظر گرفته میشود. اسکراممستر باید مطمئن شود که این جلسه برگزارشده و همه لزوم آن را درک کردهاند.

اسکراممستر به تیم اسکرام آموزش میدهد تا جلسه را در محدوده زمان ثابت نگاهدارند.

جلسه برنامهریزی اسپرینت جوابگوی سؤالات زیر است:

 • چه چیزی در قالب فرآورده اسپرینت پیش رو، قابلارائه است؟  
 • چه نوع کاری برای دستیابی به فرآورده موردنظر، نیاز است؟

 

موضوع اول: چه چیزی در این اسپرینت تکمیل خواهد شد؟

تیم توسعه سعی میکند قابلیتهایی که میتواند در طی این اسپرینت انجام دهد را پیشبینی کند. هدف عینی که اسپرینت باید به آن دست یابد و اقلامی از بکلاگ محصول که در صورت تکمیل شدن، هدف اسپرینت را در بر خواهند داشت توسط مالک محصول به بحث گذاشته میشود. تمامی افراد تیم اسکرام بهمنظور درک نحوه کار اسپرینت باهم همکاری میکنند.

بکلاگ محصول، آخرین فرآورده محصول، ظرفیت محاسبهشده تیم توسعه در طول اسپرینت و عملکرد گذشته تیم توسعه، ورودیهای این جلسه هستند. تعداد اقلام انتخابشده از بکلاگ محصول برای اسپرینت، منحصراً به تیم توسعه بستگی دارد. تنها تیم توسعه میتواند ارزیابی کند که چهکاری در طول اسپرینت قابل انجام است.

پسازاینکه تیم توسعه اقلامی از بکلاگ محصول که در اسپرینت ارائه خواهند شد را پیشبینی کرد، تیم اسکرام هدفی برای اسپرینت به دست میآورد. هدف اسپرینت مقصودی عینی و قابلدسترس است که با پیادهسازی بکلاگ محصول طی اسپرینت، بهدستآمده و راهنمایی برای تیم توسعه جهت روشن ماندن علت تولید فرآورده است.  

موضوع دوم: چگونه کار انتخابشده، انجام میشود؟

با تعیین هدف اسپرینت و انتخاب اقلام بکلاگ محصول برای اسپرینت، تیم توسعه در مورد نحوه ساخت و تبدیل این قابلیتها به یک فرآورده قابلارائه تصمیمگیری میکند. اقلام انتخابشده بکلاگ محصول برای این اسپرینت به همراه طرح چگونگی ارائه آنها، بکلاگ اسپرینت نامیده میشود.

تیم توسعه معمولاً با طراحی سامانه و عملیاتی که برای تبدیل بکلاگ محصول به یک فرآوردۀ کارکننده از محصول لازم است، کار را آغاز میکند. کارها میتوانند در اندازهها و برآوردهای مختلفی باشند. بههرحال، در جلسه برنامهریزی اسپرینت کارها فقط تا جایی طرحریزی میشوند که تیم توسعه بتواند آنها را در اسپرینت جاری انجام دهد. در انتهای جلسه، کارهایی که توسط تیم توسعه برای روزهای ابتدایی اسپرینت برنامهریزیشدهاند، به واحدهای یکروزه یا کوچکتر تجزیه میشوند. تیم توسعه به شکل خودسازمانده خود را موظف به انجام کلیه کارهای موجود در بکلاگ اسپرینت میداند؛ چه آنهایی که طی جلسه برنامهریزی اسپرینت مشخص شدند و چه آنهایی که در طول اسپرینت نمایان خواهند شد.

مالک محصول میتواند در تشریح و سبک و سنگین کردن اقلام بکلاگ محصول به تیم توسعه کمک کند. درصورتیکه تیم توسعه تشخیص دهد که قلم انتخابشده از بکلاگ محصول کاری بیشتر یا کمتر از حد انتظار میطلبد، ممکن است دوباره با مالک محصول بر سر آنها مذاکره کند. ممکن است افراد دیگری جهت ارائه مشاورۀ فنی یا کارشناسی حوزه، توسط تیم توسعه دعوت شوند.

در انتهای برنامهریزی اسپرینت، تیم توسعه باید قادر به ارائه توضیح به مالک محصول و اسکراممستر باشد که چگونه بهعنوان تیم خودسازمانده میخواهد هدف اسپرینت را تکمیل و فرآورده پیشبینیشده را بسازد.

هدف اسپرینت

هدف اسپرینت مجموعه مقاصد عینی و قابلدسترسی است که میتوانند با پیادهسازی بکلاگ محصول طی اسپرینت به دست آیند. این هدف، راهنمایی برای تیم توسعه جهت روشن ماندن علت تولید فرآورده مهیا میکند. هدفگذاری اسپرینت طی جلسه برنامهریزی صورت

۰۱

میگیرد. هدف اسپرینت، در مورد قابلیتهایی که در طول اسپرینت پیادهسازی میشوند به تیم توسعه کمی انعطاف میدهد. اقلامانتخابشده از بکلاگ محصول در کنار هم یک عملکرد واحد و منسجم را نوید میدهند که میتواند همان هدف اسپرینت باشد. هرعملکرد واحد و معنیدار دیگری که بجای افتراق اعضای تیم توسعه منجر به همکاری و همافزایی جمعی آنها شود، میتواند هدف اسپرینت باشد.

تیم در حین کار، هدف را در ذهن خود نگاه میدارد. تنها برای نیل به هدف اسپرینت است که قابلیتها پیادهسازی و فنّاّوریها مورداستفاده قرار میگیرند. اگر کار با آن چیزی که تیم توسعه انتظار داشت متفاوت شد، میتوانند در طول اسپرینت  با مالک محصول در مورد دامنه بکلاگ اسپرینت تعامل کنند.

اسکرام روزانه

اسکرام روزانه یک جلسه زمان ثابت ۱۵ دقیقهای برای هماهنگی فعالیتهای تیم توسعه و ایجاد یک طرح برای ۱۱ ساعت آینده است. این جلسه با بررسی کار انجامشده از اسکرام روزانه قبل تابهحال و پیشبینی کاری که میتواند قبل از جلسه بعدی انجام شود، صورت میگیرد.

برای کاهش پیچیدگی، اسکرام روزانه هرروز در یکزمان و در یک مکان معین برگزار میشود. در طی جلسه، هر یک از اعضای تیم توسعه شرح میدهد که:

 • من دیروز چهکاری انجام دادم که به تیم توسعه در دستیابی به هدف اسپرینت کمک کرده است؟
 • من امروز چهکارهایی انجام خواهم داد که به تیم توسعه در دستیابی به هدف اسپرینت کمک میکند؟
 • آیا با مانعی برخورد کردم که از دستیابی من یا تیم توسعه به هدف اسپرینت جلوگیری کرده است؟

تیم توسعه از اسکرام روزانه برای بررسی میزان پیشرفت دررسیدن به هدف اسپرینت و همچنین جهت پایش وضعیت فرآیند تکمیل کارهای بکلاگ اسپرینت استفاده میکند.  اسکرام روزانه احتمال دستیابی تیم توسعه به هدف اسپرینت را بهبود میبخشد. تیم اسکرام هرروز باید به درک کاملی از اینکه چگونه بهعنوان تیم خودسازمانده میخواهند به کمک هم هدف اسپرینت را تکمیل و فرآورده پیشبینیشده را بسازند، برسد. تیم توسعه یا اعضای تیم بهطورکلی، معمولاً پس از اسکرام روزانه جهت تبادلنظرهای جزئیتر، سازگاری بیشتر و برنامهریزی دوبارۀ مابقی کارهای بکلاگ اسپرینت، سریعاً یکدیگر را ملاقات میکنند.

اسکراممستر موظف است از برگزاری جلسه مطمئن شود ولی تیم توسعه مسئول اداره  اسکرام روزانه است. اسکراممستر، تیم توسعه را آموزش میدهد تا اسکرام روزانه را در محدوده زمان ثابت ۱۵ دقیقه نگاهدارند.  

اسکراممستر صرفاً بر شرکت و نقشآفرینی صحیح تیم توسعه در اسکرام روزانه تأکید دارد.

اسکرام روزانه ارتباطات را بهبود میبخشد، دیگر جلسات بیهوده را حذف میکند، به تشخیص و حذف موانع توسعه کمک  میکند، قابلیت تصمیمگیری سریع را پررنگ ترکرده و ارتقاء میبخشد، و سطح دانش تیم توسعه را بهبود میدهد. 

بازبینی اسپرینت  

بازبینی اسپرینت در انتهای اسپرینت و بهمنظور بررسی فرآورده و در صورت نیاز تصحیح و تعدیل بکلاگ محصول برگزار میشود. طی بازبینی اسپرینت، ذینفعان و تیم اسکرام بر روی کاری که طی اسپرینت انجامشده است، تعامل میکنند. بر این اساس و نیز تغییرات

۰۰

بکلاگ محصول در طول اسپرینت، حاضران در جلسه بر روی مواردی که در صورت تکمیل میتوانند ارزشآفرین باشند، به تعامل میپردازند. اینیک جلسه غیررسمی است، نه جلسه وضعیت سنجی و هدف از ارائه و نمایش فرآورده در آن، دریافت بازخورد و برانگیختن تعامل است.

بازبینی یک جلسه زمان ثابت به طول حداکثر چهار ساعت برای اسپرینتهای یکماهه است. برای اسپرینتهای کوتاهتر معمولاً از زمان کمتری استفاده میشود. اسکراممستر باید مطمئن شود که این جلسه برگزارشده و همه لزوم آن را درک کردهاند. اسکراممستر به تیم اسکرام آموزش میدهد تا جلسه را در محدوده زمان ثابت نگاه دارد.  

بازبینی اسپرینت شامل عناصر زیر است:

 • شرکتکنندگان ازجمله تیم اسکرام و همه ذینفعان کلیدی توسط مالک محصول دعوت میشوند.  
 • مالک محصول به همه توضیح میدهد که چه مواردی «تکمیلشده» و چه مواردی «تکمیلنشده» اند.
 • تیم توسعه در خصوص مواردی که در طول اسپرینت خوب پیش رفته است، مشکلات پیشآمده و چگونه حل آنها بحث میکند.
 • تیم توسعه کارهایی که «تکمیلشده» اند را نمایش داده و به سؤالات مربوط به فرآورده پاسخ میدهد.  
 • مالک محصول بکلاگ محصول را به همانگونه که هست موردبحث قرار میدهد. او بهاحتمالزیاد، درصورتیکه نیاز بداند، تاریخ اتمام پروژه را بر اساس پیشرفت صورت گرفته تا به امروز، حدس خواهد زد.
 • کل گروه بر روی آنچه در ادامه انجام خواهند داد بحث و گفتگو میکنند، بنابراین بازبینی اسپرینت ورودی ارزشمندی را برای جلسه برنامهریزی اسپرینت بعدی مهیا خواهد کرد.  
 • بازبینی تغییرات به وجود آمده در کاربری بالقوه محصول یا بازار هدف برای تشخیصکاری که در ادامه باید انجام شود حائز اهمیت فراوانی است.
 • خط سیر، بودجه، ظرفیتهای بالقوه و بازار هدف نسخه بعدی که برای انتشار پیشبینیشده است، بازبینی میشوند.

نتیجه بازبینی اسپرینت، بکلاگ محصول اصلاحشدهای است که اقلامی که احتمالاً در اسپرینت بعدی انجام میشوند، در آن تعریفشده است. بکلاگ محصول بهمنظور دستیابی به فرصتهای جدید ممکن است مورد تصحیح و تنظیم سرتاسری قرار گیرد.  

بازاندیشی اسپرینت

بازاندیشی اسپرینت یک مجال مناسب برای تیم اسکرام است تا به بازرسی خود پرداخته و یک طرح بهبود جهت اجرا در اسپرینت بعدی آماده کند.  

بازاندیشی اسپرینت پس از بازبینی اسپرینت و قبل از برنامهریزی اسپرینت بعدی انجام میشود. بازاندیشی یک جلسه زمان ثابت به طول حداکثر سه ساعت برای اسپرینتهای یکماهه است. اسکراممستر باید مطمئن شود که این جلسه برگزارشده و همه لزوم آن را درک کردهاند. اسکراممستر به تیم اسکرام آموزش میدهد تا جلسه را در محدوده زمان ثابت نگاه دارد. اسکراممستر بهعنوان مسئول فرآیند و عضو همعرض با تیم در این جلسه شرکت میکند.  

هدف از بازاندیشی اسپرینت:

۰۲

 • بررسی اینکه، اسپرینت قبل با توجه به افراد، روابط آنها، فرآیند و ابزارها چگونه طی شده است.
 • شناسایی و طبقهبندی اصلاحات بالقوه و مواردی که خوب پیشرفتهاند.
 • ایجاد یک طرح برای پیادهسازی اصلاحات به شکلی که تیم اسکرام در مسیر انجام کارهایش آنها را عملیاتی کند.

اسکراممستر، تیم اسکرام را جهت بهبود فرآیند توسعهشان درون چارچوب اسکرام تشویق میکند تا اسپرینت بعدی هر چه لذتبخشتر و مؤثرتر برگزار شود. طی هر بازاندیشی اسپرینت، تیم اسکرام روشهایی را برای افزایش کیفیت محصول از طریق بهروزرسانی و تطبیق مناسب تعریف «تکمیلشده»، طراحی میکند.  

پس از اتمام بازاندیشی اسپرینت، تیم اسکرام باید اصلاحاتی که میخواهد در اسپرینت بعدی پیادهسازی کند را تشخیص داده باشد. اجرای این اصلاحات در اسپرینت بعدی، همسوسازی تیم اسکرام بر نتایج بررسیهای خود است. گرچه بهینهسازیها و اصلاحات ممکن است در هرزمانی صورتپذیرند ولی بازاندیشی اسپرینت فرصتی رسمی و اختصاصی برای بازرسی و سازگاری ایجاد میکند.  

مصنوعات اسکرام

مصنوعات اسکرام نشاندهنده کار و ارزشی در جهت ایجاد شفافیت و فرصت بازرسی و سازگاری هستند. مصنوعات تعریفشده توسط اسکرام مخصوصاً بهگونهای طراحیشدهاند که شفافیت اطلاعات کلیدی را به حداکثر رسانند تا همه درک یکسانی از آنها داشته باشند.

بکلاگ محصول

بکلاگ محصول یک لیست رتبهبندی شده از هر آن چیزی است که نیاز است در محصول گنجانده شود و تنها منبع نیازمندیها جهت هر تغییری در محصول است. مالک محصول، مسئول بکلاگ محصول است که این مسئولیت شامل محتوا، در دسترس بودن و رتبهبندی اقلام آن میشود.

یک بکلاگ محصول هیچوقت کامل نیست. توسعه ابتدائی آن مبتنی بر دانش و نیازمندیهای شناختهشدۀ اولیه است. با تغییر شرایط محیطی و رشد محصول عملیاتی، بکلاگ محصول نیز دچار رشد و تغییر میشود. بکلاگ محصول ماهیتی پویا دارد؛ به این مفهوم که بهمنظور بازتاب نیازهای محصول برای کاربردی، مناسب و قابلرقابت بودنش، دائماً در حال تغییر است. تا زمانی که محصول وجود دارد بکلاگ محصول آن نیز وجود خواهد داشت.  

بکلاگ محصول فهرستی از تمام خصوصیات، قابلیتها، نیازمندیها، ارتقاءها و تصحیحهایی است که دگرگونیهای موجود در انتشارهای آتی محصول را تشکیل میدهند. هر قلم از بکلاگ محصول دارای ویژگیهایی مانند شرح، رتبه، برآورد و ارزش  آن است.  

همچنان که محصول مورداستفاده قرارگرفته و ارزشمندتر میشود، و بازخوردهای بازار هدف مطالعه میشوند، بکلاگ محصول فهرستی بزرگتر و جامعتر خواهد شد. تغییر نیازمندیها هیچگاه متوقف نمیشود، بنابراین بکلاگ محصول یک مصنوع زنده و پویاست. تغییرات در نیازمندیهای کسبوکار، شرایط بازار یا فنّّاوری، سبب تغییر در بکلاگ محصول خواهد شد.  

بسیاری اوقات چند تیم اسکرام باهم بر روی یک محصول کار میکنند. تنها یک بکلاگ محصول برای تشریح مجموعه کارهای آتی محصول مورداستفاده قرار خواهد گرفت. در این حالت یک ویژگی جدید که اقلام را گروهبندی کند مورداستفاده قرار میگیرد.

۰۳

پالایش بکلاگ محصول فعالیتی است که شامل افزودن جزئیات، برآورد و رتبهبندی اقلام درون بکلاگ محصول میشود. این فعالیت، فرآیندی مداوم است که در آن مالک محصول و تیم توسعه بر روی جزئیات اقلام بکلاگ محصول به تعامل میپردازند. طی پالایش بکلاگ محصول، اقلام مرور و اصلاح میشوند. تیم اسکرام است که تصمیم میگیرد پالایش در چه زمانی و چگونه انجام بپذیرد. فرآیند پالایش معمولاً بیش از ۱۱% از توان و منابع تیم توسعه را به خود اختصاص نمیدهد. هرچند اقلام بکلاگ محصول، در هرزمانی توسط شخص مالک محصول یا به صلاحدید وی قابلتغییر و بهروزرسانی است.  

اقلام بکلاگ محصول دارای رتبه بالاتر، معمولاً تفصیلیتر و واضحتر از اقلام کم رتبهتر فهرست هستند. برآوردهای دقیقتر بر اساس شفافیت و جزئیات بیشتر صورت میگیرد؛ رتبۀ پایینتر مساوی است با جزئیات کمتر! اقلام بکلاگ محصولی که تیم توسعه برای اسپرینت بعدی با آنها سروکار خواهد داشت پالایششدهاند، بنابراین تکمیل شدنشان طی زمان ثابت اسپرینت معقول به نظر میرسد. اقلامی از بکلاگ محصول که قابلیت «تکمیل شدن» توسط تیم توسعه در یک اسپرینت را داشته باشند، بهعنوان اقلام «آماده» برای انتخاب، شناخته میشوند. اقلام بکلاگ محصول پس از گذراندن فعالیتهای پالایشی  که در بالا شرح داده شد معمولاً میتوانند به چنین سطحی از شفافیت برسند.

مسئولیت تمام برآوردها بر عهده تیم توسعه است. مالک محصول ممکن است با کمک در فهم و میانجیگری، بر روی تیم توسعه تأثیر بگذارد ولی افرادی که انجام کاربر عهده آنها است، برآورد نهایی را انجام خواهند داد.  

پایش پیشرفت نسبت به یک هدف

در هر مقطعی از زمان، کل کار باقیمانده برای رسیدن به هدف قابلمحاسبه است. مالک محصول این مجموع کار باقیمانده را حداقل در هر بازبینی اسپرینت، پیگیری میکند. مالک محصول این مقدار را با مقدار کار باقیمانده از بازبینی اسپرینت قبلی مقایسه میکند تا وضعیت پیشرفت کار نسبت به زمان مطلوب برای دسترسی به هدف آشکار شود. این اطلاعات باعث ایجاد شفافیت برای تمام ذینفعان میشود.

شیوههای گوناگون پایش بصری مانند نمودارهای برن داوون۱۷ ، برن آپ۱۸ و روند انباشتگی۱۹ ، برای پایش و پیشبینی پیشرفت کار مورداستفاده قرار میگیرند. روشهای فوق، کاربردی هستند ولی بههرحال جایگزین اهمیت تجربهگرایی نمیشوند. در محیطهای پیچیده اینکه دقیقاً چه روی خواهد داد، نامشخص است. تنها ازآنچه اتفاق افتاده، ممکن است بتوان برای تصمیمگیریهای آیندهنگرانه استفاده کرد.

بکلاگ اسپرینت  

بکلاگ اسپرینت مجموعهای از اقلام انتخابشده از بکلاگ محصول برای اسپرینت به همراه برنامهای برای تحقق هدف اسپرینت و ارائه فرآورده است. بکلاگ محصول پیشبینی تیم توسعه در خصوص قابلیتهایی است که قرار است در فرآورده آتی وجود داشته باشند.

همچنین شامل مجموعه کارهای لازم برای تبدیل این قابلیتها به یک فرآورده «تکمیلشده» است.

بکلاگ اسپرینت تمامکارهایی که تیم توسعه برای رسیدن به هدف اسپرینت ضروری تشخیص داده است را شفاف و قابلمشاهده میسازد.  

                                                

 1. Burn-Down
 2. Burn-Up
 3. Cumulative Flow

۰۴

بکلاگ اسپرینت طرحی با جزئیات کافی است که از پیشرفت حاصل در اسکرام روزانه تأثیر گرفته و تغییر میکند. تیم توسعه، بکلاگ اسپرینت را در طول اسپرینت اصلاح میکند  و بکلاگ اسپرینت در طول اسپرینت بروز و ظهور میکند. این بروز و ظهور وقتیکه تیم توسعه با برنامه خود پیش میرود و بیشتر یاد میگیرد که چهکاری برای دستیابی به هدف اسپرینت لازم است انجام شود، اتفاق میافتد.  

هنگامیکه کار جدید نیاز باشد، تیم توسعه آن را به بکلاگ اسپرینت اضافه میکند. بهمحض اتمام یا تکمیل شدن کار، میزان کار باقیمانده بهروزرسانی میشود. وقتی عناصری از برنامه، غیرضروری به نظر برسند، حذف خواهند شد. فقط تیم توسعه میتواند بکلاگ اسپرینت را در طول اسپرینت تغییر دهد. بکلاگ اسپرینت تصویری شفاف و بهروز از کاری که تیم توسعه قصد دارد در طول اسپرینت انجام دهد، بوده و مالکیت آن منحصراً متعلق به تیم توسعه است.

پایش پیشرفت اسپرینت

در هر مقطع زمانی از اسپرینت، مجموع کل کار باقیمانده در بکلاگ اسپرینت قابلمحاسبه است. تیم توسعه این مجموع کار باقیمانده را حداقل در هر اسکرام روزانه جهت تشخیص و راستی آزمایی دستیابی به هدف اسپرینت، پیگیری میکند. تیم توسعه با پیگیری کار باقیمانده در طول اسپرینت میتواند پیشرفت خود را مدیریت کند.

فرآورده

یک فرآورده مجموع تمام اقلام بکلاگ محصول تکمیلشده در یک اسپرینت به همراه فرآورده اسپرینتهای پیش از آن است. در انتهای یک اسپرینت، فرآوردهای جدید باید تکمیلشده باشد، به این مفهوم که قابلاستفاده و با «تعریف تکمیلشده۱۱» تیم اسکرام سازگار باشد.

این فرآورده باید قابلاستفاده باشد صرفنظر از اینکه مالک محصول حقیقتاً تصمیم به انتشار آن داشته باشد یا خیر.

شفافیت در مصنوعات

اسکرام بر شفافیت تکیه و تأکید دارد. تصمیمات ارزشآفرین و کنترلکننده ریسک بر مبنای مشاهده و درک وضعیت مصنوعات، اتخاذ میشوند.  این تصمیمات تا زمانی که شفافیت کافی و کامل است، قابل استناد هستند. در غیر این صورت این تصمیمات خدشهدار بوده و باعث کاهش ارزشآفرینی و افزایش ریسک خواهند شد.

اسکراممستر باید بهمنظور حصول اطمینان از شفاف بودن مصنوعات با مالک محصول، تیم توسعه و دیگر گروهها تعامل و همکاری کند. راهکارهایی برای مقابله با کمبود شفافیت وجود دارد؛ اسکراممستر باید به همه برای بکار بستن مناسبترین راهکار  مقابله با کمبود شفافیت، کمک کند. یک اسکراممستر میتواند با بررسی مصنوعات، استفاده از الگوهای سنجش شهودی، توجه کافی به گفتوگوها و مقایسه وقایع با نتایج مورد انتظار، هرگونه نقص در شفافیت را شناسایی کند.

وظیفه اسکراممستر کار با تیم اسکرام و سازمان جهت افزایش سطح شفافیت مصنوعات است. این کار معمولاً شامل یادگیری، متقاعد کردن و تغییر میشود. شفافیت یکشبه اتفاق نمیافتد بلکه مسیری است که باید پیموده شود.  

                                                

۲۰٫ Definition of Done  

۰۵

تعریف «تکمیل شده»

هنگامیکه یکقلم بکلاگ محصول یا یک فرآورده، «تکمیلشده» توصیف میشود، همه باید بدانند که منظور از «تکمیلشده» چیست.

گرچه این تعریف به ازای هر تیم اسکرام تفاوت محسوسی دارد، ولی اعضا بهمنظور تضمین شفافیت باید درک مشترکی از کاری که تکمیلشده تلقی میشود، داشته باشند. این تعریف «تکمیلشده» برای تیم اسکرام است و بهمنظور تشخیص اینکه چه زمانی کار بر روی فرآورده محصول کامل شده است، مورداستفاده قرار میگیرد.

چنین تعریفی میتواند برای تیم توسعه جهت تشخیص تعداد اقلام بکلاگ محصولی که میتواند در جلسه برنامهریزی اسپرینت انتخاب کند، راه گشا باشد. نهایت مطلوب هر اسپرینت، ارائه فرآوردههایی بالقوه قابلعرضه است که با تعریف «تکمیلشده» تیم اسکرام مطابقت داشته باشند.  

تیم توسعه در طی هر اسپرینت، تکهای از قابلیتهای محصول را ارائه میکند. این فرآورده قابلاستفاده است پس مالک محصول ممکن است بخواهد بیدرنگ آن را منتشر کند. درصورتیکه تعریف «تکمیلشده» بخشی از اصول، استانداردها و یا دستور عملهای سازمان توسعه باشد، تمامی تیمهای اسکرام موظفاند از آن بهعنوان یک حداقل پیروی کنند؛ اگر تعریفی از فرآورده «تکمیلشده» در دستور کار سازمان توسعه قرار نداشته باشد، تیم توسعه اسکرام باید یک تعریف «تکمیلشده» مناسب برای محصول معین کند. اگر چندین تیم اسکرام بر روی انتشار سامانه یا محصول موردنظر کار میکنند، باید همه باهم تعریف «تکمیلشده» را تدوین کنند.

هر فرآورده با فرآوردههای قبلی جهت اطمینان از عملکرد هماهنگشان، یکپارچهشده و بهصورت جامع آزمایش میشوند.

 انتظار میرود همانطور که تیمهای اسکرام رشد میکنند، تعاریف «تکمیلشده» آنها شامل ضوابط و معیارهای دقیقتری برای دستیابی به کیفیت بالاتر باشد. هر محصول یا سامانه باید یک تعریف از «تکمیلشده» که استانداردی برای کارهای انجامشده بر روی آن است، داشته باشد.

سخن آخر

اسکرام رایگان بوده و در این راهنما عرضهشده است. نقشها، مصنوعات، رویدادها و قوانین اسکرام تغییرناپذیر هستند و اگرچه پیادهسازی فقط بخشی از اسکرام امکانپذیر است، ولی نتیجه حاصل دیگر اسکرام نخواهد بود. اسکرام تنها با تمامیتش  موجودیت داشته و زمانی که ظرفی برای متدلوژیها، شگردها و روشهای دیگر باشد، خوب عمل خواهد کرد.

سپاسگزاری

اشخاص

از هزاران نفری که تاکنون به اسکرام کمک کردهاند، باید مخصوصاً به تعدادی از آنها که در ده سال اول مؤثر بودهاند اشاره کرد. قبل از همه جف سادرلند با جف مک کنا۱۱ مشغول کار بود، و از سوی دیگر کن شوئبر با مایک اسمیت۱۱ و کریس مارتین۱۳ باهم همکاری داشتند. 

بسیاری دیگر نیز طی سالهای بعد در این امر مشارکت داشتند که بدون کمک آنها، اسکرام به پالایش امروزی خود نمیرسید.  

                                                

۲۱٫ Jeff McKenna

۰۶

پیشینه  

نخستین بار، کن شوئبر و جف سادرلند اسکرام را بهصورت مشترک، در همایش OOPSLA۱۱ سال ۱۹۹۵ ارائه دادند. این ارائه، اساس ااً تجربیات سالهای قبل  کن و جف در مسیر اجرای اسکرام را مستند کرده بود.

تاریخچه اسکرام ظاهراً خیلی قدیمی تصور میشود. به احترام نخستین مجموعههایی که اسکرام در آنجا اجرا و محک خورد میتوان به Fidelity Investments و Inc و IDX )در حال حاضر GE Medical(، اشاره کرد.

این راهنما، اسکرامی که توسط جف سادرلند و کن شوئبر طی بیش از بیست سال، تقویت و توسعه دادهشده را مستند کرده است. دیگر منابع الگوها، فرآیندها و بینشی که باعث تکمیل چارچوب اسکرام میشوند را در اختیار شما قرار خواهند داد. این منابع باعث افزایش بهرهوری، ارزشآفرینی و خلاقیت میشوند.  

 

تاریخچه ی تغییرات

تغییرات بین سالهای ۳۱۰۲ و ۳۱۰۲

۰ سرفصل  جدید «ارزشهای اسکرام». وقتی ارزشهایی مانند تعهد، شجاعت، تمرکز، باز بودن و احترام، توسط تیم اسکرام مجسم و محقََق شود، ارکان شفافیت، بازرسی و سازگاری  اسکرام، پدیدار شده و موجب ایجاد اعتماد برای همه خواهد شد. اعضای تیم اسکرام وقتی با رویدادها، نقشها و مصنوعات اسکرام کار میکنند، این ارزشها را کشف کرده و یاد میگیرند.

استفادهی موفق از اسکرام بستگی به افزایش سطح مهارت  افراد در اُنُس با این پنج ارزش و بهکارگیری آنها دارد. همه افراد بهشخصه برای دستیابی به اهداف تیم اسکرام متعهد میشوند. اعضای تیم اسکرام شجاعت انجام کار  درست و دستوپنجه نرم کردن با مسائل دشوار را دارا هستند. همه بر روی کار  اسپرینت و اهداف تیم اسکرام متمرکز میشوند. اعضای تیم اسکرام و ذینفعان آنها با یکدیگر توافق دارند که نسبت به همهی کارها و چالشهای حین کار، باز عمل کنند. اعضای تیم اسکرام برای استقلال فردی و توانمندی یکدیگر احترام قائلاند.

                                                                                                                                                        

 1. Mike Smith
 2. Chris Martin
 3. OOPLSA Conference: Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications Conference

۰۷

 

راهنمــای اسکــرام

راهنمــای اسکــرام

 

[caption id="attachment_1035" align="alignnone" width="600"][caption id="attachment_1035" align="aligncenter" width="600"]راهنمــای اسکــرامراهنمــای اسکــرام

راهنمــای اسکــرام[/caption]

 

راهنمــای اسکــرام

راهنمــای اسکــرام

راهنمــای اسکــرام[/caption]

ضرورت طراحی یک لوگوی مناسب برای شرکت ها

ضرورت طراحی یک لوگوی مناسب برای شرکت ها

امروزه بیش از گذشته از علائمی نظیر نشانه‌ها، لوگو یا علائم تصویری به جای نوشته استفاده می‌گردد. علائم موجود در ایستگاه‌های مترو، فرودگاه‌ها و سایر مکانهای عمومی نمونه‌هایی از این نشانه‌های تصویری هستند که باعث درک بهتر مفاهیم و اطلاعات می‌شوند.
معمولاً انسان‌ها افراد را بر اساس اولین تصویری که در ذهنشان هست به خاطر می‌سپارند و مورد قضاوت قرار می‌دهند. برای مثال در اولین روز مصاحبه شغلی اگر لباس فرد کمی نامرتب باشد و یا رزومه‌اش چروک و قلم خورده باشد، حتی اگر آن فرد واجد شرایط هم باشد شاید شما او را انتخاب نکنید. ممکن است آن شخص تعجب کند که باوجود اینکه شرایط، تجربه و مهارت لازم برای استخدام را داشته است، چرا برای آن شغل انتخاب نشده است؟ در واقع همه چیز بر می‌گردد به اولین برخورد و نگاه شما.

 

این نگاه، در اولین مواجهه مشتریان تازه از یک کسب و کار نیز وجود دارد. آن‌ها راجع به اینکه در نگاه اول تا چه مقدار حرفه ای ظاهر شده‌اید، شما را قضاوت خواهند کرد. اگر به دید آن‌ها خوب نباشید و اعتماد آن‌ها را جلب نکنید، دیگر تمایلی به همکاری با شما نخواهند داشت.
یکی از اولین تصاویری که مشتریان از شما خواهند دید، لوگو و هویت بصری شرکت یا سازمان شماست. باید گفت داشتن یک لوگوی خوب چیزی فراتر از تصویر اولیه از شرکت است. یک لوگو با طراحی خوب می‌تواند اثری ماندگار و همیشگی از شرکت شما خلق کند.

انواع لوگو (نشان واره)

۱. نوشتاری (لوگوتایپ)
۲. تصویری (آرم)
۳. تلفیقی
انتخاب هر یک از این موارد به عواملی مثل سلیقه، نوع شغل یا خدمات و غیره بستگی دارد. در مورد انواع لوگو بیشتر بدانید.

ضرورت طراحی یک لوگوی مناسب برای شرکت هاضرورت طراحی یک لوگوی مناسب برای شرکت ها

چرا داشتن لوگو ضروری است؟

 

۱. ایجاد اعتماد
قبل از اینکه مشتری وارد فروشگاه یا وب سایت شما شود یک تصویر کلی از شرکت شما در ذهن خود دارد که بخشی از آن ناشی از لوگوی شرکت است. اگر لوگو به صورت حرفه ای طراحی شده باشد، باعث می‌شود که مشتری نسبت به شما احساس حرفه ای بودن داشته باشد و با اعتماد کامل پا پیش بگذارد.

 

۲. جذب مشتریان جدید
یک لوگوی مؤثر و ماندگار در ذهن می‌تواند برای مشتریان الهام بخش باشد و آن‌ها را به همکاری با شما تشویق کند یا شما را در ذهن خود نگه دارد تا در هنگام نیاز به شما مراجعه کند. مطمئن شوید که لوگوی شرکتتان به بهترین وجه ممکن شرکت شما را معرفی می‌کند.

 

۳. متمایز از رقبا
یکی از راه‌های مهم ایجاد تمایز با رقبا، انتخاب لوگویی متمایز از رقبا است. اگر برند شما به اندازه کافی متمایز از نام دیگر رقبا نباشد، با مسائلی از قبیل دیده نشدن در میان رقبا و مشکل در نفوذ به ذهن مشتریان و سردرگمی مشتریان مواجه خواهید شد. بنابراین، بهتر است طرحی که انتخاب می‌کنید از سایر برندها متفاوت باشد.

 

ضرورت طراحی یک لوگوی مناسب برای شرکت ها

ضرورت طراحی یک لوگوی مناسب برای شرکت ها

 

به طور کلی می توان سه دسته‌ی مهم برای انواع لوگو نام برد:

 

۴. حفظ مشتریان وفادار
اجازه ندهید که رقبا با روش‌های مختلف مشتریان خوبتان را از شما بگیرند. اگر برند و لوگوی شما معتبر باشد، مشتریان شما میل کمتری به تغییر شرکت خود خواهند داشت.

 

۵. اعتماد سازی حرفه ای
یک لوگوی حرفه ای بیانگر حرفه ای بودن شما در کاری است که انجام می‌دهید؛ اما طرح نامناسب لوگو باعث می‌شود سطح توانایی‌های شما ضعیف دیده شود و اعتماد آن‌ها به شما از بین می‌رود و مشتریان اعتمادشان به محصولات شما از دست می‌دهند.

 

واحد طراحی و توسعه‌ رایان طبیب، با شناخت دقیق نیاز ها و دغدغه‌های مشتریان و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها، ضمن توجه به اصول زیبایی‌شناسی بصری و روان‌شناسانه، به کمک مفاهیم نمادشناسی، نشانه‌ای زیبا و ماندگار طراحی می‎کند. لوگو یا نشان تجاری، هویت سازمان یا شرکت شما است؛ ساده از آن عبور نکنید.

WireFrame ابزار تفکیک محتوا از دیزاین در طراحی وب

WireFrame ابزار تفکیک محتوا از دیزاین در طراحی وب

قاب سیمی (WireFrame) چیست؟(Preface)

مهندسین معمار قبل از اینکه ساختمانی را شروع به ساختن کنند، نقشه های پلانی  را ترسیم می کنند که در آن مفاهیمی مانند دیوار، در و پنجره و … با نمادهایی ساده بیان شده ، اما به مشتری کمک می کند درکی درست از ساختمانی که قرار است اجرا شود بیابد و طراح بتواند بوسیله آن، بهتر نظرات مشتری را دریافت کند. متخصصین طراحی وب هم از چنین نقشه ای برای رسیدن به شمای کلی سایت استفاده می کنند.

WireFrame ترسیمی با خطوطی ساده است که چیدمان اشیاء و ساختار محتوایی یک صفحه وب را بدست می دهد. فرم یا ساختاری قابل فهم و نقاشی مانند که به روشنی نحوه قرارگیری هدر، فوتر، ستون های کناری، منوی ناوبری، کادر جستجو و دیگر عناصر سازنده صفحه وب را نشان می دهد. این وایرفریم یا به تعبیر فارسی، قاب سیمی را می توان به وسیله مداد و خط کش بر روی کاغذ نقاشیکرد و یا با ماژیک ، روی وایت بورد ترسیم نمود. البته نرم افزارهای گرافیکی و ابزارهای آنلاین متعددی هم برای اینکار وجود دارد.

امروزه بصورت روشی استاندارد، تمام تیم های متخصص و شرکت های طراح وب دنیا، بعد از نیازسنجی و رسیدن به نقشه سایت (Sitemap) مشتری و قبل از مرحله زدن مکاپ (Mockup) نمای نهایی سایت در فوتوشاپ، با استفاده از ترسیم وایرفریم و دریافت نظرات مشتری و پیگیری اصلاحات تا تایید وایرفریم، از گم شدن در فضای بی نهایت دیزاین های محتمل و آزمون خطاهای مکرر بی ثمر، رها شده و می توانند با کمک به مشتری، در انتزاع ساختار صفحه از محتوای آن، سریعتر و موثرتر ، به تمپلت گرافیکی نهایی مد نظر مشتری برسند.

نمونه ای از وایرفریم یک مشتری (User Experience Definition)

در زیر می توانید یک نمونه ترسیم وایرفریم و پروژه نهایی معادل آن را ببینید.

 

WireFrame ابزار تفکیک محتوا از دیزاین در طراحی و

WireFrame ابزار تفکیک محتوا از دیزاین در طراحی وب

WireFrame ابزار تفکیک محتوا از دیزاین در طراحی وب

WireFrame ابزار تفکیک محتوا از دیزاین در طراحی وب

وضع ، قبل از فراگیر شدن وایرفریم چگونه بود؟ (User Interface Definition)

قبل از اینکه استفاده از وایرفریم در روند پروسه طراحی سایت تبدیل به استاندارد جهانی شود، برای مشتریان مستقیما در فتوشاپ تم زده می شد. به عبارت دیگر بعد از نیازسنجی مشتری، وقتی طراح المان های گرافیکی و نقطه نظرات و سلایق مشتری را می فهمید، در فتوشاپ تمی را بصورت کامل پیاده می کرد و برای دریافت نظر مشتری برای وی می فرستاد. تمپلتی که به ناچار محتوایی هم در آن کار شده بود. ذهن مشتری نمی توانست خود محتوا را از تم و ساختار محتوا تفکیک کند و مثلا چون با تیتر فلان خبر نمونه یا با فلان عکس بکار رفته در اسلایدر ارتباط برقرار نمی کرد تم را رد می کرد. “من از این تم خوشم نمی آید! لطفا یک تم متفاوت کار کنید!” اظهارنظری غیرپارامتریک که تکلیف طراح گرافیست را روشن نمی کند و او را همچنان در فضای بیکران انواع حالات ممکن سرگردان باقی می گذارد.

اما امروزه مشتری ولو نگاه تخصصی نداشته باشد، می تواند ذهنش را در وایرفریم روی جایگاه و چیدمان المان ها متمرکز کند نه روی رنگ و لعاب و قاب و استایل و سایه روشن. می تواند ذهن خود را تنها معطوف به تصمیم گیری درباره تقدم و تاخر، ترتیب و اولویت المان ها کند نه فلان عکس و بهمان فیلم. می تواند به تعداد آیتم ها و طول متون مثلا تعداد خبرهایی که قرار است در باکس تازه ها نمایش پیدا کند بیندیشد نه اینکه مثلاعنوان فلان خبر غیرواقعی که فقط به صورت نمونه وارد شده، مناسب نیست.

بعد از مرحله وایرفریم چه می شود؟ (User Interface Definition)

وقتی بر اساس آنچه مشتری اظهار کرده و متخصصین UX شرکت ، تحلیل کرده اند ، اتد یک وایرفریم اولیه زده می شود برای مشتری ارسال می شود. مشتری ، روی آن اظهارنظر می کند و مثلا با گفتن جمله ای مثل این : “به این دلیل که ما موظیم در سایت مان ، به سازمان های بالا دستی خود لینک دهیم، لطفا زیر منوهای پیشرونده سمت راست، باکسی برای درج بنرهای ایشان اختصاص دهید” یا جمله ای مثل این “به این دلیل که معمولا در شرکت ما تقریبا ماهی یک خبر بیشتر روی سایت قرار نمی گیرد، لطفا فضای اختصاص داده شده به اخبار را به یک خبر تقلیل دهید اما برای تاکید بیشتر، جای آن را بالاتر آورده، قدری باکسش را بزرگتر کنید.” طراح را در اصلاح هدفمند وایرفریم و نزدیک شده به غایت ایده آل خود راهنمایی می کند.

نهایتا وقتی وایرفریم به تایید مشتری رسید، پروژه وارد فاز طراحی مکاپ می شود که در آن طبعا با این فرض که ساختاربندی و جانمایی المان ها قطعی شده، صرفا در چارچوب وایرفریم نهایی شده، فقط روی رنگ، قاب، استایل و زیبایی بصری عناصر در فتوشاپ، کار می شود تا در قالب یک فایل عکس نهایی ماحصل تخصص UI همکاران متخصص ما، در قالب نمای نهایی سایت برای مشتری ارسال شود. که البته باز مشتری طی چندین مرحله به اظهارنظر و اعمال اصلاح خواهد پرداخت تا با خاطری آرام ودلی راضی،  بعد از رسیدن به مقصود ، تم حاصل را تایید نهایی گرافیکی دهد.

وایرفریم را چه کسی و با چه ابزاری طراحی می کند؟ (User Interface Definition)

گاهی اوقات این خود مشتری است که وایرفریم را بصورت دستی، توسط ترسیمی با مدادی روی کاغذ یا ترسیمی با اشکال در یک فایل Word یا Pdf ، تصویری از ترسیمی با ماژیک روی وایت برد و یا … برای ما ارسال می کند. این کار را برای همکاران ما آسان می کند تا اگر طرح پیشنهادی مشتری مشکلی فنی دارد با مشورت و مشارکت خود او آن را اصلاح کنند و بهبود دهند و اگر خوب است که همان را ملاک کار قرار دهند.

اما از آنجا که طراح وایرفریم می بایست یک متخصص طراحی تجربه کاربری (UX) باشد که علاوه بر تسلط بر قواعد استاندارد دیزاین و ملاک های علمی طراحی رابط کاربری، صاحب شناختی خوب از تکنیک های مدرن طراحی، طبع روز کاربران مشکل پسند، طیف شناسی مخاطب هدف و روانشناسی و رنگ شناسی و زیبایی شناسی باشد، معمولا طراحی وایرفریم توسط متخصصین داخلی ما صورت می گیرد.

برای طراحی وایرفریم هم ، ابزارهای تخصصی فراوانی هست نظیر:

MockFlow

iPlotz

Pencil

Creately

Google Drawings

 Jumpchart

Lumzy

Mockingbird

اما همکاران ما از نرم افزار تخصصی

بالزامیک

استفاده می کنند و خروجی وایرفریم را در قالب عکسی برای مشتری ارسال می کنند.

تور مجازی عکاسی ۳۶۰ درجه پانوراما

تور مجازی عکاسی ۳۶۰ درجه پانوراما

۳۶۰ Degree Panoramic Photography Service

خدمات عکاسی ۳۶۰ درجه پانوراما

معرفی سرویس (Service Introduction)

پانوراما به منظره ای گفته می شود که زاویه ی دیدی گسترده داشته باشد و عکاسی پانوراما تکنیکی شناخته شده در عکاسی است که می توانید عکس یک محیط یا منظره وسیع را در قلب آن و بدون اینکه خیلی از سوژه مورد نظر فاصله ، بگیرید ،داشته باشد. مثلا شما در عکس پانوراما می توانید تصویر شرق تا غرب منظره یک شهر را مشاهده کنید. عکس های پانوراما را می توانید به صورت افقی، عمودی یا ۳۶۰ درجه بیاندازید. عکس های پانوراما را در فارسی ، سراسرنما هم می گویند.

عکاسی ۳۶۰ درجه (عکاسی پانوراما) در وب تجربه ای تعاملی به کاربر می دهد که بیننده با آزادی کامل و با حرکت ۳۶۰ درجه در محورهای عمودی، افقی و یا حتی مورب، می تواند منظره اطراف را با حرکت ماوس ، مانند چرخاندن سر ببیند. مناظری که قابلیت بزرگ‏نمایی و کوچک‏نمایی نیز دارند.

به عبارت بهتر با عکاسی پانوراما شاهد نوعی از «واقعیت مجازی» Virtual Reality خواهیم بود که به کاربر اجازه می‏دهد روی صفحه نمایش کامپیوتر و یا موبایل و تبلت و با استفاده از نرم افزار مروگر خود ، احساس وجود و حضور در صحنه کند ، فناوری که تصویر عکاسی ‏شده را بر روی یک کره طوری مونتاژ می‏کند که بیننده در نقطه مرکزی تصویر قرار ‏گیرد و برای او این حس ایجاد می‏شود که هم اکنون در میان منظره و در آن محیط قرار گرفته است.

کاربرد در طراحی وب (Usage in Web Design)

در وب سایت های مکانمند مربوط به معرفی یک اثر تاریخی ، یک میراث ملی ، یک بنای یادبود ، یک ساختمان نماد و یا یک مقصد گردشگری برای دادن ذهنیت نسبت به جذابیت بصری و امکانات محیطی و ترغیب بازدیدکننده آنلاین به حضور فیزیکی و بازدید واقعی

نمونه:تور مجازی اثر تاریخی خانه طباطبایی ها در کاشان

در سایت های معرفی یک زیستگاه طبیعی ، یک روستای زیبا ، یک نمای شهری ، یک پارک طبیعی ، یک تفریحگاه عمومی ، یک دهکده تفریحی ، یک منطقه توریستی ، یک غار طبیعی

نمونه:تور مجازی روستای ابیانه

در سایت های دانشگاهی و مجتمع های آموزش عالی برای نمایش سالن های همایش و اجتماعات ، فضاهای سبز ، سردر و محوطه و میادین دانشگاه ، ساختمان های اداری و دانشکده ها ، مسجد و رستوران و خوابگاه دانشگاه جهت ترغیب دانشجوی راه دور به انتخاب این دانشگاه برای ادامه تحصیل

نمونه:تور مجازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

در سایت های هتل ها و رستوران ها و مهمانسراها و اقامتگاه ها و فست فودی ها و سالن های عقد و تالارهای عروسی و برگزاری مراسم های رسمی جهت معرفی دکوراسیون و زیبایی های محیطی و تزیینات داخلی و مجلل بودن و امکانات و کلاس محیط برای جذب بهتر مشتری

نمونه:تور مجازی هتل ستارگان شیراز

در سایت های اماکن عمومی شهری نظیر موزه ها ، کاخ ها ، کتابخانه ها ، فرهنگسراها ، نمایشگاه ها ، قبرستان ها ، آرامستان ها ، سینما ها ، سالن های تاتر ، سالن های کنسرت و برج ها ، شهربازی و پارک های اسباب بازی جهت معرفی دکوراسیون و امکانات و دیدنی ها برای جذب بازدیدکننده بیشتر

نمونه:تور مجازی موزه بانک ملی ایران

در ورزشگاه ها ، سالن های ورزشی ، سالن های بدنسازی ، محوطه های چمن و زمین های ورزشی و استخرهای شنا و پارک های آبی برای نمایش وسعت و تجهیزات و ترغیب مخاطب به خرید بلیط ، ثبت نام و دریافت اشتراک

نمونه:تور مجازی مجموعه ورزشی انقلاب

در وب سایت های معرفی اماکن مقدسه ، مشاهد شریفه ، زیارتگاه ها و امامزاده ها ، مقابر بزرگان و آرامگاه مفاخر و مساجد و تکیه جات برای نمایش وسعت و تزیینات و رواق ها و چشم اندازها و ترغیب مخاطب به سفر زیارتی

نمونه:تور مجازی حرم امام رضا (علیه السلام)

در سایت های معرفی آموزشگاه و مدرسه و دبستان و دبیرستان و پیش دانشگاهی و موسسات آموزشی برگزارکننده کلاس های فوق برنامه و هنری و کودکستان ها و پیش دبستانی ها و مهدکودک ها و اردوگاه های دانش آموزی و شهرک های آزمایش و آموزشی برای نمایش امکانات داخلی ، محوطه ها و فضاسازی ها جهت ترغیب اولیا به ثبت نام فرزندان دلبندشان

نمونه:تور مجازی مجتمع فرهنگی آموزشی سوده

در سایت های معرفی سرویس های حمل و نقل و وسایل نقلیه لوکس مانند شرکت های هواپیمایی ، معرفی تورهای مسافرتی ، فرودگاه ها ، شرکت های مسافربری ریلی و صاحبان قطار ، صاحبان کشتی و کشتی های لوکس مسافرتی و گردشگری ، اسکله ها

نمونه: تور مجازی کشتی تفریحی اوستا

در سایت های مربوط به شرکت های ساختمانی و معماری و شرکت های فنی مهندسی برای نمایش مراحل پروژه ، تمکیل سازه و پیشرفت کار به مخاطبین و صاحبان پروژه از راه دور

نمونه:تور مجازی پروژه شهر رویایی پدیده شاندیز در مشهد

در سایت های دولت و اداری و سازمانی مثل شهرداری ها ، فرمانداری ها ، استانداری ها و سایت های شرکت های خصوصی برای معرفی دفاتر ، ساختمان های اداری ، راهروها و طبقات ، راه های منتهی به دفتر ، جای پارک خودروها و … برای راهنمایی مراجعینی که قصد مراجعه حضوری دارند.

نمونه:تور مجازی شرکت بن یاخته های رویان

در سایت های شرکتی و برندها برای نمایش همایش ها ، کنفرانس ها و جشنواره ها و گردهمایی هایی که برگزار کرده اند ، غرفه آرایی و حضورشان در نمایشگاه های داخلی و بین المللی جهت نمایش اعتبار و قدمت و افتخارات

نمونه:تور مجازی غرفه همراه اول در نمایشگاه الکامپ

در سایت های فروشگاه های معتبر و برند و نمایشگاه های اتوموبیل و هایپرمارکت ها و مراکز خرید ، فروشگاه های زنجیره ای برای نمایش گستردگی ، فضاسازی و دکوراسیون و اعتبار

نمونه:تور مجازی شرکت پرشیا خودرو نمایندگی BMW در ایران

در سایت های بیمارستان ها و مراکز درمانی و پزشکی و آزمایشگاهی جهت معرفی وسعت و تجهیزات و امکانات به هدف جذب بیمار و گردشگر سلامتی

نمونه:تور مجازی بیمارستان روزبه

انواع عکاسی پانورا (Types of Panoramic Photography)

عکسهای پانوراما ۳۶۰ درجه کروی :

نوع پیشرفته تری نسبت به ۳۶۰ استوانه ای هستند که نه تنها تمام دید اطراف شما را ضبط میکنند بلکه دیدهایی از بالا و پایین میدان دید شما ارائه می کنند به نحوی که آسمان و زمین یا سقف و کف هم پیداست بدون ردی از عکاس و تجهیزات عکسبرداری او. خلق چنین تصاویری هم دوربین و تجهیزات و هم نرم افزارهای پانورامای حرفه ای لازم دارد.

عکاسی پانوراما هلی شات یا عکاسی ۳۶۰ درجه با هلی کوپتر :

روشی است که در آن با استفاده از تجهیزات بسیار پیشرفته عکسبرداری ۳۶۰ درجه با هلی کوپتر، و استفاده از لنزهای مناسب عکاسی در ارتفاع های بالا، تصاویری منحصر بفرد از مناظر وسیع بدست داده شود و خصوصا در مواردی که عکسبرداری از روی زمین باعث ایجاد محدودیت در چشم انداز تصویر می شود مناسب است.

فیلمبرداری پانوراما ۳۶۰ درجه ویدیویی :

که در این روش با دوربین مخصوصی که توانایی عکسبرداری لحظه ای در همه جهات را دارد از حرکت دوربین در یک مسیر ، فیلمی ضبط می شود که هنگام نمایش روی وب ، حالت پانوراما دارد. یعنی مخاطب می تواند ضمن دیدن فیلم ، سر بچرخاند و منظره ای به جز منظره پیش فرض را در همان ویدیو مشاهده کند.

مزایای ارزش افزوده (Value Added Benefits)

 • قابلیت تعریف جهت ها و نماهایی به صورت آیکون و منو در تور مجازی (چهار طرف اصلی، بزرگنمایی، قبل و بعد، شروع دوباره، کنترل بزرگنمایی، کنترل صدا، کنترل سرعت چرخش نمای ۳۶۰)
 • قابلیت تعریف نقشه در تور مجازی و نقطه گذاری در نقشه (MAP HOTSPOT)
 • لینک از روی نقاط نقشه به عکس های چرخشی ۳۶۰ درجه
 • قابلیت حالت تعریف رادار جهت مشخص کردن جهت حرکت بر روی نقشه و عکس ۳۶۰ درجه
 • قابلیت کلیک خور و بزرگنمایی اجزاء موجود در نمای ۳۶۰ درجه (به عنوان مثال اگر یک قاب عکس در نمای ۳۶۰ درجه داشته باشید می توانید با کلیک بر روی آن، آن را به صورت لارج فرمت مشاهده نمایید)
 • قابلیت نمایش آنلاین GOOGLE MAP نمای ۳۶۰ درجه بدون نیاز به نرم افزار GOOLE EARTH ,وهمچنین مشاهده مشخصات کامل ماهواره ای نمای ۳۶۰ درجه
 • قابلیت اضافه کردن متن و … به نماهای ۳۶۰ درجه در تور مجازی
 • قابلیت زنده کردن اشیا محیط مانند فعال کردن یک آکواریوم در نمای ۳۶۰ درجه به صورت کاملا طبیعی یا نمایش یک فیلم در داخل تلویزیون
 • حقیقی کردن نما با استفاده از افکت های زنده مانند اشعه آفتاب و نور چراغ ها، باران ، برف و …
 • برقراری اسپات در نمای ها و تور مجازی
 • تنظیم و تدوین صدا در نمای ۳۶۰ درجه و پخش صدای واقعی هر محیط در نمای ۳۶۰ درجه آن (به عنوان مثال صدای آبشار در نمای ۳۶۰ درجه آبشار)
 • قابلیت تغییر صدا(بلند یا کم شدن) اجزای محیط نسبت به حرکت کاربر در نمای ۳۶۰ درجه
 • علاوه بر اینکه می توان با بدست دادن این نماهای ۳۶۰ روی وب سایت دیدی فیزیکی و واقعی از محیط و امکاناتش بدست داد همین تصوایر می تواند در تهیه موارد زیر به کار گرفته شود : 
  • ارائه خروجی کار بصورت سی دی یا دی وی دی مالتی مدیا با فرمت AUTO RUN بدون نیاز به نرم افزار خاصی در تمامی سیستم عامل ها و ویندوزها
  • ارائه نسخه برنامه موبایل بصورت اپلیکیشن اندروید و IOS به عنوان یک کاتالوگ پویا قابل نصب روی انواع موبایل و تبلت
  • امکان ثبت همین نماها ی ۳۶۰ درجه در نسخه بین المللی GOOGLE EARTH و ماندگار شدن و قابل دسترس شدن برای همه مردم دنیا و برای همیشه

ملاک تعرفه ها (Price Parameters)

گرچه شرکت های مختلف و تیم ها یا حتی افراد متخصص اینکار ، قیمت هایی متفاوت دارند و کمتر کسی به صورت شفاف لیست قیمتی پارامتریک را روی وب سایت خود منتشر کرده اما ملاک های زیر در تعیین قیمت نهایی و هزینه انجام پروژه های تور مجازی ، فارغ از اینکه مجری کیست ، موثرند :

 • تعداد نقاط : برای بدست دادن  تصویری کامل در ذهن مخاطب از مکان مورد نظر لازم است از چند نقطه عکسبرداری شود؟ از آنجا که فرایند عکسبرداری از هر نقطه مدتی زمان به طول می انجامد و بعد از عکسبرداری ، فرایندی پردازشی بر روی عکس های خام بایست صورت بگیرد. طبعا عکسبرداری از ۴۰ نقطه ، دو برابر عکسبرداری از ۲۰ نقطه هزینه خواهد داشت.
 • نوع عکسبرداری : عکسبرداری ۳۶۰ کروی می خواهید یا عکسبرداری پانورامای هوایی و یا فیلمبرداری ۳۶۰؟ از آنجا که هر یک از این انواع نیازمند تجهیزات و تیم متخصص و مدت زمان متفاوت برای هر نقطه است ، لذا نوع پروژه در مبلغ پروژه موثر خواهد بود.
 • کیفیت عکسبرداری : روی تصاویر نهایی تور مجازی تا چه حد زوم و دقت و کیفیت تصویر می خواهید؟ از آنجا که عکسبرداری با کیفیت فوق العاده بالا نیازمند تجهیزات و مدت زمان متفاوت است ، لذا در قیمت عکاسی ۳۶۰ موثر خواهد بود.
 • مکان پروژه : آیا برای انجام پروژه تور مجازی شما لازم است تیم متخصص شرکت عامل به شهر با منطقه ای خاص سفر کنند؟ از آنجا که در یک روز کاری بسته به نوع پروژه و کیفیت درخواستی و تجهیزات ، تعداد محدودی نقطه را می توان عکسبرداری کرد لذا محل پروژه ، آیا اسکان شبانه لازم می شود یا خیر و هزینه های حمل و نقل و اسکان و غذا و … در هزینه نهایی ساخت تور مجازی موثر خواهد بود.
 • امکانات نهایی درخواستی : آیا در تور مجازی نهایی ، پلان نقشه هم می خواهید؟ آیا افکت نور خورشید طبیعی هم می خواهید؟ آیا میکس صدا هم می خواهید؟ بسته به امکانات ارزش افزوده ای که روی تور مجازی نهایی خود خواهید خواست مدت زمان و هزینه آماده سازی تور مجازی تغییر خواهد کرد.

معرفی ابزارها (Tools Introduction)

 • نرم افزار دسکتاپ : 
  • نرم افزار ساخت تصاویر پانوراما Panorama Maker 6.0.0.94
  • نرم افزار ساخت عکس های پانوراما، PTGui Pro 9.1
  • ساخت تصاویر پانوراما ArcSoft Panorama Maker 6.0.0.94 –
 • اپ موبایل : 
  • اپلیکیشن پانوراما Cycloramic PRO 360 Panorama اندروید
  • برنامه برای عکاسی پانوراما در اندروید Photaf Panorama Pro 3.2.7

منابع بیشتر (More Resources)

 • سایت های آموزشی : 
  • آموزش عکاسی پانوراما توسط آرنود فریش به زبان انگلیسی و فرانسه
  • آموزش عکاسی ۳۶۰ درجه توسط میلو به زبان انگلیسی
 • ساختن آنلاین تصاویر پانوراما : 
  •  https://www.dermandar.com
  •  http://www.clevr.com/
طراحی تجربه کاربری (UX Design) چیست ؟

طراحی تجربه کاربری (UX Design) چیست ؟

۱۶ دقیقه

طراحی تجربه کاربری یعنی چی؟ چرا تجربه کاربر مهمه؟ طراحان تجربه کاربری چه کاری انجام و میدن و چطور این تجربه طراحی می شه؟

 

طراحی تجربه کاربری (UX Design) چیست ؟طراحی تجربه کاربری (UX Design) چیست ؟

 

اگه دارید این مطلب رو می‌خونید احتمالا دلیلش اینه که کلمه «تجربه‌کاربری یا ux» رو توی گوگل جستجو کردید و می‌خوایید بدونید این موضوعی که همه دارن در موردش صحبت می‌کنن بالاخره چیه؟ چه کاربردی داره؟ چرا اینقدر مهمه؟ کیا بهش نیاز دارن؟ و خیلی سوالات دیگه …

من این مطلب رو حدود ۳ سال پیش نوشتم که تا حالا چند باری ویرایش شده. توی این ویرایش که ویرایش چهارم هست، نظرات خیلی از شما رو در نظر گرفتم. بنابر این اگه بعد از خوندن این مطلب نظری داشتید، حتما توی قسمت دیدگاه‌ها (پایین صفحه) بنویسید.

تجربه‌کاربری (UX) چیست؟

بزارید اینجوری بگم! توی سرتاسر دنیا همه شرکت‌های بزرگ دارن محصولاتی رو طراحی می‌کنن که در نهایت به دست من و شما می‌رسه و ازشون استفاده می‌کنیم. وقتی برای اولین بار یه موبایل خریدید چه حسی داشتید؟ در مورد اینکه می‌تونستید گوشی تلفن‌تون رو توی جیب‌تون بزارید و هرجایی دور از خونه به تماس‌هاتون جواب بدید چه فکری می‌کردید؟ آیا داشتن یه گوشی تلفن با قابلیت حمل، باعث نمی‌شد در مقابل دوستان و نزدیکان‌تون یه حس خاص داشته باشید؟ شما یه حس برتری  و قدرت در خودتون نمی‌دیدید؟

بله میدونم که این حس به ۱۰−۱۲ سال پیش مربوط می‌شده و الان دیگه همه یه گوشی موبایل دارن و کسی به خاطر موبایلش احساس غرور نمی‌کنه. اما این موضوع رو همین الان هم می‌شه به شکل دیگه‌ایی دید. فکر می‌کنید حس داشتن یه iPhone 6+ برای کسی که یه گوشی کلاسیک Nokia 2200‌ داره چجوریه؟

قبلا وقتی می‌خواستیم ایمیل‌مون رو چک کنیم، اگه خودمون یه کامپیوتر‌ شخصی داشتیم، باید منتظر یه فرصتی می‌شدیم تا بریم پشت کامپیوتر و ایمیل رو باز کنیم. اگه کامپیوتر هم نداشتیم که دیگه وضع بدتر بود و باید دنبال یه زمان آزاد و یه کافی‌نت می‌گشتیم. اما حالا ما داریم با گوشی موبایل‌مون این رو تجربه می‌کنیم که خیلی راحت می‌تونیم هرجایی که هستیم گوشی رو از جیب‌مون دربیاریم و ایمیل‌ها رو چک کنیم. فرقی نمی‌کنه در حال راه رفتن توی خیابون، توی اتوبوس، در حال مسافرت، یا حتی روی تختمون دراز کشیده باشیم.

یه وقت هم میشه که این تجربه‌ها بد باشن. مثلا این گوشی Xperia X10 mini من حافظه RAM خیلی پایینی داره. من هرموقع که می‌خوام با گوشیم به فیس‌بوک سربزنم، باید همه برنامه‌های جانبی رو ببندم تا گوشیم هنگ نکنه!

 

تجربه‌های خوب و بدی که ما در استفاده از محصولات داریم باعث شدن که اونها رو بخریم یا نخریم.

 

در یک جمله، تجربه‌هایی که ما در استفاده از محصولات مختلف داریم باعث شدن که اونها رو بخریم یا نخریم. طبیعتا وقتی این تجربه‌ها تا این حد مهم هستن که روی تصمیم‌گیری‌های ما تاثیر مستقیم دارن، یک صعنتی هم بوجود میاد که تمرکزش روی خلق تجربه‌های شیرین‌تر برای کاربران باشه. به این صنعت میگن صنعت تجربه‌کاربری.

تجربه‌کاربری در ویکی‌پدیا اینطور تعریف شده: «تجربه‌کاربری، خلق هر چیز معنا دار و به یاد ماندنی است که توسط یک سازمان برای مشتریان ایجاد می‌گردد.»  آقای Jesse James Garrett هم در یکی از کتاب‌های خودش به نام « المنت‌های تجربه‌کاربری» میگه:

 

تجربه‌کاربری یعنی نگاه به کاربرد محصول از بیرون. یعنی از همون سمتی که مردم به نحوه عملکردش نگاه می‌کنن.

 

طراحی تجربه‌کاربری (UX Design) چیست؟

کاربرا تجربه‌های متفاوتی در استفاده از یه محصول دارن. یعنی ممکنه تجربه من در استفاده از iPhone 6+ با تجربه شما متفاوت باشه. توی دنیای تجربه‌کاربری یکی از مهمترین موضوعاتی که همیشه باهاش در ارتباط هستیم اینه که بدونیم الان کاربران ما چه چیزی رو دارن تجربه میکنن. برای این کار لازمه که نیاز‌های کاربر رو شناسایی کرده باشیم و بدونیم که با چه مسائلی روبرو هستن. طراحی اینجا یعنی پیدا کردن راه حل برای این مسائل. بنابر این طراحی‌تجربه‌کاربری یعنی پیدا کردن راه حلی برای بهتر کردن تجربه‌های کاربران.

مثلا یاهو و گوگل هر دو یه شرکت اینترنتی خیلی بزرگ هستن که سرویس‌های زیادی رو برای کاربراشون دارن. برای این دو شرکت یکی از مهمترین دغدغه‌ها اینه که همه سرویس هاشون در دسترس کاربر باشه. یاهو می‌خواد همه این سرویس‌ها رو توی صفحه اصلی داشته باشه، اما گوگل رویکرد متفاوتی داره. اینکه چطور همه سرویس‌ها در دسترس کاربر قرار بگیره بدون اینکه باعث سردرگمیش بشیم یه مسئله به حساب میاد.

حالا یه طراح تجربه‌کاربری باید طرحی ارائه بده که این مشکل رو حل کنه. یعنی دو هدف رو دنبال کنه: اول اینکه کاربر بتونه به همه این سرویس‌ها دسترسی داشته باشه و دوم اینکه شرکت‌های یاهو و گوگل بتونن به اهداف تجاریشون برسن. می‌بینید که طراحان تجربه‌کاربری این دو شرکت بزرگ رویکرد‌های کاملا متفاوتی رو هم در پیش گرفتن.

طراحی تجربه‌کاربری چه حوزه‌هایی رو پوشش میده؟

یکی از چیزهایی که توی طراحی تجربه‌کاربری کمی فریبنده است اینه که اغلب افرادی که تازه باهاش آشنا می‌شن فکر می‌کنن تجربه‌کاربری یه موضوع مستقله. اما در واقع اینطور نیست و تجربه‌کاربری از ترکیب و هماهنگی بین چند حوزه دیگه به وجود میاد. حالا من چند تا از مهمترین این حوزه‌ها رو بهتون معرفی می‌کنم.

طراحی تعاملی (Interaction Design)

طراحی تعاملی به عنوان یکی از المنت‌های اصلی طراحی تجربه‌کاربری شناخته می‌شه و مربوط می‌شه به روش تعامل وب‌سایت‌ها با انسان. چون وب‌سایت‌ها ابزار‌های تکنولوژیک خشنی هستند، ارتباط انسان با این ابزار‌ها کمی متفاوتر به نظر می‌رسه. معمولا کاربرای شما نمی‌تونن خیلی راحت به وب سایتتون اعتماد کنن. به همین دلیل ارتباط انسان با چنین ابزار‌هایی ( به عنوان یک موجود اجتماعی) نیاز به یه رویکرد تعاملی و دوطرفه داره.

رابط کاربری و طراحی دیداری (User Interface Design)

من نمی‌خوام مباحثی مثل روانشناسی گشتالت و یا ادراک دیداری رو بشکافم ولی به طور کلی طراحی دیداری (بهش طراحی گرافیکی هم می‌گن) یعنی روش استفاده از عناصر بصری مثل رنگ، تصاویر و سمبل ها، برای انتقال یه پیام به کاربر. غیر از این شامل روش استفاده کاربر از محصول هم می‌شه.

کاربردپذیری (Usability)

کاربردپذیری یعنی طرح این سوال که برای رسیدن به یه هدف مشخص، باید چه امکاناتی رو در اختیار کدوم دسته از کاربرا قرار بدیم که منجر به استفاده موثر، رضایت بخش و با بهره وری بالا بشه ؟ هرچند که کاربردپذیری خوب، برای خلق یه تجربه‌کاربری موثر ضروریه، اما به تنهایی هم تضمینش نمی‌کنه و باید به توانایی انسان در استفاده از وب سایت و یا یه نرم افزار خاص هم توجه داشته باشیم.

قابلیت دسترسی (Accessibility)

قابلیت دسترسی یعنی وجود سیستمی برای وصول، استفاده و درک آسون. وجود ابزار‌های پیمایشی مناسب (مثل منو ها) که باعث بشن کاربر خیلی آسون به قسمت‌های مختلف سایت دسترسی داشته باشه، همینطور بعد از دسترسی به هر قسمت برای استفاده از اون با پیچیدگی روبرو نشه و در نهایت اینکه بتونه در کمترین زمان به درک جامعی از وب سایت برسه، مجموعه مسائلی هستن که قابلیت دسترسی روی اونها تمرکز داره.

تعامل انسان و کامپیوتر (HCI)

شاید بشه گفت تعامل انسان و کامپیوتر موضوع اصلی تجربه‌کاربریه. در واقع ما باید تجربه کاربر رو در طراحی‌ها دخالت بدیم. می‌تونیم این بخش رو به عنوان نتیجه گیری هم در نظر بگیریم و بگیم به طور کلی در طراحی تجربه‌کاربری، درک احساسات بازدید کننده‌های یه وب سایت، کلید اصلیه. اولین قدم در طراحی تجربه‌کاربری اینه که ببینیم چی می‌تونه باعث بشه کاربر مایل به بازدید از وب سایت ما بشه ؟

معماری اطلاعات (Information Architecture)

اگه بخوام تعریفی که انستیتو جهانی معماری اطلاعات ارائه می‌کنه رو ساده کنم، معماری اطلاعات علم و هنریه که کمک می‌کنه کاربران دسترسی بهتری به اطلاعات داشته باشن. به عبارتی معماری اطلاعات یعنی کمک به کاربر برای اینکه بتونه اطلاعات رو راحت‌تر پیدا کنه.

طراح تجربه‌کاربری (UX Designer) کیست؟

به هرکسی که داره توی یکی و یا همه حوزه‌های ذکر شده کار می‌کنه می‌تونیم بگیم متخصص و طراح تجربه‌کاربری. معمولا متخصصین تجربه‌کاربری دو دسته هستن. دسته اول اونهایی که به صورت عمومی تو همه و یا اکثر حوزه‌ها تخصص دارن و میشن طراحان همه فن حریف (Generalist). دسته دوم هم اونهایی هستن که توی یکی از این حوزه‌ها به صورت تخصصی وارد شدن و خودشون رو با همون عنوان معرفی می‌کنن. مثلا میگن طراح ربط‌کاربری، معمار اطلاعات و یا متخصص طراحی تعاملی (Specialist).

 

طراح تجربه‌کاربری کسیه که حواسش به تجربه‌های خوب و بد کاربران محصول شماست.

 

 

میبینید که گوگل و یاهو دارن تجربه‌های متفاوتی رو به کاربرانشون ارائه می‌کنن و این چیزیه که طراحان تجربه‌کاربری این شرکت‌ها طراحی کردن. طراح تجربه‌کاربری کسیه که حواسش به تجربه‌های خوب و بد کاربران محصول شما هست و تلاش می‌کنه اونها رو بهتر کنه.

همین؟! فقط حواسش به تجربیات مشتریان هست؟ خب این رو که خودتون هم می‌تونید انجام بدید. پس دیگه چه نیازی هست که یه نفر دیگه این کارو انجام بده؟ پاسخ اینه که این موضوع ساده خیلی پیچیده‌تر از اونیه که به نظر می‌رسه.

طراحی تجربه‌کاربری (UX Design) ساده اما پیچیده است

تجربه‌کاربری یه چیزی به همین سادگیه که توضیح دادیم. یعنی فقط باید مواظب باشید که هیچ کدوم از تجربه‌های کاربر بدون اطلاع شما اتفاق نیفته. اما انجام همین کار ساده گاهی اونقدر پیچیده می‌شه که حتی حرفه‌ایی‌ترین طراحان هم توی انجامش به مشکل بر می‌خورن. این پیچیدگی دو دلیل عمده داره:

 • ما با رفتارهای پیچده انسانی سروکار داریم و این انسان‌ها خیلی پیچیده‌تر از اونی هستن که بشه در موردشون یه تصمیم قطعی و دفعی گرفت.
 • تجربه‌های کاربران مدام در حال تغییره بنابراین هر روز با مسائل جدید برخورد می‌کنیم که نیاز به راه حل‌های جدیدی هم دارن.
 •  

از خصوصیات طراحان تجربه‌کاربری اینه که اغلب (ذاتا) ذهن انتزاعی خوبی دارن.

 

 

به نظر من تجربه‌کاربری بیشتر از اینکه یه روش باشه یه فرهنگه. یعنی باید توی سازمان شخصی باشه که خط فکریش مبتنی بر توجه به کاربر باشه. خب این بخشیش اکتسابی هست اما قسمت زیادیش هم ذاتیه. دقیقا مثل اینکه یه شخصی با قد ۲ متر و ۱۰ سانت (که قد بلندش ذاتیه) احتمالا اگه بسکتبالیست بشه بازدهی بیشتری داره تا کشتی گیر. از خصوصیات طراحان تجربه‌کاربری هم اینه که اغلب (ذاتا) ذهن انتزاعی خوبی دارن.

از طراحی‌ محصول تا طراحی‌ تجربه‌ کاربری

در حالی که در طراحی محصول سازنده‌ها بیشتر به کارکرد درونی محصول توجه دارن، طراحی تجربه‌کاربری اغلب با طرح سؤالاتی از نحوه کارکرد بیرونی محصول همراهه.

مثال از کتاب المنت‌های تجربه کاربری:  بعد از چند دقیقه برگشتین و میبینید که قهوه هنوز آماده نشده و علتش هم اینه که شما دکمه روشن شدن قهوه ساز رو درست فشار ندادید. قهوه ساز هیچ نشونه ایی نداره که بفهمید روشن شده. نه چراغی، نه صدایی و نه حتی هیچ لرزشی که نشون بده شما دکمه رو واقعاً فشار دادید. شما فکر کردید روشن شده ولی اشتباه کردید. ممکنه می شده قهوه ساز رو طوری تنظیم کرد که خودش اول صبح روشن بشه، اما شما حتی اطلاع نداشتید که یه چنین امکاناتی داره.

طراحی دیداری می‌خواد مطمئن بشه که دکمه قهوه ساز شکل، رنگ و ظاهر مناسبی داشته باشه. طراحی کاربردی می‌خواد مطمئن بشه که فشار دادن دکمه منجر به یه عمل مناسب می‌شه. اما طراحی تجربه‌کاربری می‌خواد ببینه که آیا طراحی دیداری و کاربردی دکمه، برای کل محصول مناسب هست یا نه. برای این کار ممکنه این سؤال رو مطرح کنه که «آیا دگمه برای انجام دادن یه همچین کارمهمی زیادی کوچک نیست ؟» طراحی تجربه‌کاربری سعی می‌کنه بفهمه آیا دکمه در کلیت محصول درست کار می‌کنه یا نه.برای این کار هم ممکنه این سؤال رو مطرح کنه که «آیا دگمه نسبت به سایر دکمه‌هایی که کاربر می‌خواد همزمان استفاده کنه در موقعیت مناسبی قرار گرفته ؟»

طراحی تجربه‌کاربری و وب

طراحی تجربه‌کاربری توی وب‌سایت‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه. وقتی می‌گیم سایت یا وب‌سایت منظورمون هم سایت‌های محتوا گراست و هم وب‌اپلیکیشن‌های تعاملی.

 

اگه قصد دارید کاربری رو از سایتتون فراری بدید، هیچ چیز ساده‌تر از این نیست که یه کری کنید که بهش احساس حماقت دست بده.

 

 

سایت یه ابزار تکونولوژیک پیچیده است و کاربرا وقتی از یه ابزار پیچیده استفاده می‌کنن کافیه یه چیزی درست کار نکنه، اونها فورا شروع می‌کنن به سرزنش کردن خودشون. فکر می‌کنن ممکنه یه جای کار اشتباهی انجام داده باشن یا اینکه نحوه کار کردن باهاش رو بلد نیستن. مقصر اونها نیستن که سایت درست کار نمی‌کنه. اما اونها در هر حالت احساس حماقت می‌کنن. فکر می‌کنم اگه قصد دارید کاربری رو از سایتتون فراری بدید، هیچ چیز ساده‌تر از این نیست که یه کاری کنید که بهش احساس حماقت دست بده.

کاربرانتان رو در نظر داشته باشید

متد ایجاد یک تجربه‌کاربری مؤثر رو «طراحی کاربر محور» می‌گن. مفهوم کلی طراحی کاربر محور بسیار ساده است : کاربر رو در هر مرحله از طراحی محصول معیار قرار بدید. با وجود این، همین مفهوم ساده داری معانی پیچیده است.

 

بزرگترین دلیل که می‌گه طراحی تجربه‌کاربری باید برای شما مهم باشه اینه که برای کاربرای شما مهمه.

 

 

اگه شما برای اونها یه تجربه مثبت فراهم نکنید، اونها از محصول شما استفاده نمی‌کنن. و بدون کاربر تنها چیزی که نصیب شما می‌شه یه سرور پر از گرد و خاک است، منتظر درخواستی که هیچ وقت نمیاد. امروز باید مطمئن باشید که همه چیز در جای خودش درست کار می‌کنه و با این رویکرد برای کاربراتون یه تجربه جذاب، قابل درک و خوشایند ایجاد کنید

کیا باید از تجربه‌کاربری استفاده کنن؟

در واقع همه! یا بهتره بگم هرکسی که داره یه محصول تولید می‌کنه. فرقی نمی‌کنه که یه کسب و کار خیلی کوچیک دارید یا خیلی بزرگ. باید در حد خودتون تلاش کنید که تجربه‌های خوشایندی رو برای کاربرانتون رقم بزنید.

در حال تولید هر محصولی که باشید، کاربرای شما یک سری نیاز‌هایی دارن که باید بهشون پاسخ داده بشه. اگه یه طراح تجربه‌کاربری رو در کنار خودتون داشته باشید، بهترین پاسخ رو میدید. اگه نداشته باشید، احتمالا هزینه خیلی بیشتری رو باید انجام بدید تا خودتون با آزمون و خطا به این نتیجه برسید که چی درسته و چی غلط.

حرف آخر

مطالبی که ما می‌نویسیم درواقع یک سری مشاوره‌های رایگان هستن برای شما که میخوایید کسب و کار دیجیتالی‌تون رو توسعه بدید. اگه می‌خوایید همیشه در جریان آخرین مطالب نوشته شده قرار بگیرید، می‌تونید مشترک خبرنامه شوید – با مشترک شدن در خبرنامه از آخرین اخبار تکنولوژی و مقالات و تخفیفات مناسبتی در ایمیل خود آگاه شوید

 

طراحی وب سایت | طراحی داشبوردهای مدیریتی و مصورسازی و آنالیز اطلاعات | بهینه سازی سایت | سئو سایت | طراحی فروشگاه الکترونیکی | طراحی اپلیکیشن موبایل تخصص ما است

تلفن تماس

۰۹۱۲۵۷۹۰۹۰۲

آشنایی با مفاهیم UI و UX در صنعت طراحی وب

UI و UX در طراحی وب سایت

UI و UX در طراحی وب سایت چیست؟

 

در طراحی سایت دو کلمه UX و UI بسیار استفاده می شود و عنوان شغلی برخی از طراحان وب سایت UX Designer و برخی دیگر UI Designer می باشد.

تفاوت این دو در کجاست که در این مقاله سعی دارم تفاوت بین این دو مورد را به طور کامل برای شما شفاف سازی نمایم.

به صورت بسیار ساده UI که مخفف User Interface design می باشد بخشی از طرح می باشد که زمانی که کاربر در حال رویت وب سایت می باشد آن را مشاهده می نماید و UX که مخفف User Experience design می باشد به تجربه کاربر از رویت وب سایت گفته می بشود.

 

طراحی یک اصطلاح نسبتا گسترده و مبهم است. وقتی شخصی به شما میگوید که من یک طراح هستم، به روشنی برای شما مشخص نمیشود که فعالیت روزانه او دقیقاً شامل چه کارهایی میشود. ذیل چتر طراحی، وظایف متعددی جای گرفته است که معمولاً هر کدام زمینه های تخصصی ای به حساب می آیند.
طراحی یک مفهوم گسترده است که از صنعت ( مانند خودرو و ساخت و تولید و … ) تا چاپ ( طراحی و چاپ کاغذی، تابلو و …) و فضای فناوری اطللاعات ( نرم افزار ها و رابط های کاربری) گستردگی دارد. با حجوم گسترده تمامی طیف های شغلی و حرفه ای به فضای فناوری اطلاعات، مفاهیمی مانند UX و UI که مخصوص واسط کاربری در صفحات نمایش هستند برای اغلب طراحان نامفهوم می باشد.

 

UX چیست ؟

 

User Experience – UX شامل رفتار، حالت و احساست کاربر در مورد استفاده از یک محصول و یا سیستم خاص گفته می شود. تجربه کاربر شامل جنبه های عملی، تجربی، موثر ، معنی دار و جنبه های با ارزش اثر متقابل انسان و کامپیوتر و محصول می باشد، که شامل درک کاربر از جنبه های مختلف سیستم شامل کاربرد، سادگی در استفاده و بهره وری می باشد. بر اساس تعریف ISO عنوان user experience شامل کلیه عواطف، اعتقادات، مزیت ها، پاسخ های فیزیکی و روانی، رفتارها و اجراها قبل از زمان استفاده، در زمان استفاده و بعد از آن اطلاق می گردد.

وظیفه طراح وب سایت چیزی بیش از طراحی محیطی زیبا برای وب سایت شما می باشد که طراح می بایست هیجان و احساسات کاربران شما را در نظر بگیرد و سایت را به گونه ای طراحی نماید تا وب سایت شما ارتباط احساسی برقرار نماید. طراح وب سایت یکی از مهترین اعضای تیم شما می باشد که در صورتی که کار خود را به درستی انجام دهد تاثیر بسیار مثبتی در کسب و کار شما خواهد داشت . مارک زاکربرگ خالق فیس بوک میز طراحان وب سایت خود را نزدیک میز خود قرار داده بود تا بدین وسیله هم کار ایشان را دائما تحت نظر داشته باشد و هم بتواند خط مشی و دیدگاه های خود را دائما به ایشان منتقل نماید تا بدین وسیله طراح با درک بهتر فعالیت وب سایت طراحی های مفهومی تری را ارائه نماید. مهندسان در کار طراحی سایت بخش هایی را پیاده سازی می نمایند که کاربر مشاهده نمی نماید و منطق و اصول کار را پیاده سازی می نمایند حال آنکه طراحان وب سایت رابط کاربری وب سایت را پیاده سازی می نماید.

 

ux مخفف شده کلمه User Experience می باشد که معنی تحت اللفظی آن “تجربه کاربر” می باشد. در حقیقت طراحان “تجربه کاربر” یا همان UX Designers تمام تلاش خود را میکنند تا بهترین سناریو برای آشنایی یک کاربر با یک محصول و یا خدمات را ایجاد نمایند. از آنجا که این موضوع یک فرمول خاص ندارد و متناسب با سوژه های مورد نظر ممکن است راهکارهای فرآوانی داشته باشد کار زمانبر و دشواری است. یک طراح تجربه کاربر میخواهد مشکلات کاربر را در مواجهه با سوژه مورد نظر خود، چه از نظر کلامی و لغتی، و چه از نظر محل قرار گیری موارد و زیبایی شناختی و … مورد بررسی قرار دهد و در پی حل آن ها برآیند تا به بهترین تجربه کاری کاربر یا همان Best User Experience دست یابد.

  • محصول نهایی UX :

Wireframes صفحه , storyboards و  sitemap

  • برنامه های کاربردی :

Photoshop, Sketch, Illustrator, Fireworks, InVision

 

UI چیست ؟

 

UI که مخفف user interface می باشد در فیلد اثر متقابل ماشین و انسان در صنعت طراحی، فضایی می باشد که اثر متقابل بین انسان و ماشین به وجود می آید. هدف این اثر متقابل اجازه برای عمکلکرد موثر و کنترل ماشین از سمت انسان می باشد، در حالیکه ماشین اطلاعاتی را باز می گرداند که کمک به تصمیم گیری های کاربران می نماید. برخلاف طراحان UX که بر روی حس کلی کار تمرکز می نمایند طراحان UI بر روی نحوه ارائه محصول کار می نمایند. آنها صفحه ای را طراحی می نمایند که کاربر با آن در ارتباط می باشد و تلاش می نمایند UI را در جهت محقق ساختن اهداف طراح UX پیش ببرد. به عنوان مثال ممکن است طراح UI تصمیم بگیرد اسلایدری در بالای صفحه تعبیه نماید و یا دکمه ای برای انجام فرآیند خرید در مکانی از صفحه ایجاد نماید. همچنین طراح UI مسئول ساخت راهنمای استایل منسجم می باشد تا ثبات و یکپارچگی در طراحی دیده شود.

 

UI مخفف کلمه User Interface میباشد که به صورت تحت اللفطی به “رابط کاربری” معنا میشود. بر خلاف UX که بر احساس کلی کاربر از یک محصول معطوف است، UI به چگونگی صفحه بندی محصول توجه دارد. آنها مسئول طراحی هر صفحه با ابزارها و صورتی هستند که بتواند مسیری که طراح UX طراحی نموده را پیاده سازی و جایگذاری نماید. به عنوان مثال زمانی که یک طراح UI میخواهد یک داشبورد سیستم آمارگیری را پیاده سازی کند، ممکن است تصمیم بگیرد که مهمترین موضوع صفحه را در بالای صفحه قرار دهد، و یا آن را در نوار کناری صفحه و یا با طراحی یک دکمه آن را به گونه ای که به تجربه مشاهده ای کاربر و کلیت طرح کمک نماید نمایش بدهد.

همنچین طراحان UI معمولاً وظیفه یکپارچگی سبک طراحی در کل روند محصول را نیز بر عهده دارند، به صورتی که به صورت شهودی، نوع چینش و محتوای صفحات با یکدیگر همخوانی داشته باشد و همچنین زبان طراحی مورد استفاده سازگاری خودش را در تمامی روند ها و صفحات محصول حفظ نماید. حفظ این ثبات در نمایش المان ها، نمایش خطاها و سبک طراحی ضروری می باشد.

  • محصول نهایی UI :

طراحی رابط کاربری نهایی

  • برنامه های کاربردی :

Photoshop, Sketch, Illustrator, Fireworks

به صورت کلی باید گفت که مرز بین UI و UX در بیشتر موارد مبهم است و در بسیاری از موارد شرکت ها این نقش را ادغام میکنند و به یک شخص و یا گروه کاری واگذار میکنند.

 

تفاوت بین UI و UX

UI و UX مخفف هایی هستند که معمولا توسط افراد مبتدی به صورت اشتباه مورد استفاده قرار می گیرند. آنها کاملا معناهایی متفاوتی دارند که معمولا توسط افرادی که معناهای آن را نمی دانند به جای یکدیگر استفاده می شوند در صورتی که تقاوت این دو بسیار واضح می باشد.

UI مخفف User Interface می باشد که در صنعت نرم افزار به هر چیزی که در صفحه نمایش داده می شود گفته می شود که شامل تصاویر، متن ها، دیاگرام ها، ماژولها، جداول ، ویدئوها و همچنین رنگ ، سایر و مکان آن ها می باشد.

UX مخفف User Experience می باشد که بسیار وسیع تر از UI می باشد و به تجربه و احساس کاربر زمانی که از محصول شما استفاده می نمایند گفته می شود. به عنوان مثال زمانی که شما از سایت رایان طبیب محصولی را سفارش می دهید و آن بسیار سریع تحویل شما می گردد به این معناست که UX خوبی وجود داشته است.

در حقیقت کل یک محصول UX می باشد و و هر بخش از آن UI نامیده می شود. UI در حقیقت سیستمی می باشد که انسان از طریق آن با ماشین در ارتباط می باشد و شامل کامپوننت های فیزیکی و نرم افزاری می باشد.

 

تفاوت UI یا UX در طراحی سایت چیست : توجه داشته باشید که اگر کسی به شما این حرف را می زند که من طراح وب سایتم شما نمی دانید که در زیر نظر گروه وظیفه این فرد چیست همان طور که می دانید طراحی یک مفهوم گسترده است که از سیستم های مختلف مانند صنعت تا چاپ و فناوری گسترده است .در طراحی سایت مفاهیمی مانند UX و UI که مخصوص واسط کاربری می باشد که این دو مفهوم برای خیلی از طراحان وب سایت روشن نیست.در زیر به دو مفهوم تفاوت UI و UX در طراحی سایت را توضیح می دهم.

تعاریف و تفاوت UI و UX در طراحی سایت

تعریف UX

UX مخفف شده user experience است که به معنی تجربه ی کاربر می باشد. خوب اکثر طراحان وب سایت وقتی اقدام به طراحی سایت می کنند تمام تلاش خود را روی UX متمرکز می کنند و برای این کار سناریو های متفاوت و بهتری را برای آشنایی کاربر با محصول و یا خدمات وب سایت را ایجاد می کنند .توجه داشته باشید که این پروسه یک کار زمان بر است که هیچ نوع فرمول خاصی ندارد.و بر اساس سوژه ها و انواع خاص وب سایت ها راهکارهای فراوانی دارد. برای انتخاب یک راهکار خوب و مناسب طراح سایت باید تجربه ی یک کاربر را داشته باشد تا بتواند به بهترین تجربه کاری کاربر best user experience دست پیدا کند.

تعریف UI

UI مخفف شده ی User Interface است و به معنی رابط کاربری می باشد. UI بر خلاف UX که بر احساس کلی کاربر متمرکز است ، به چگونگی صفحه بندی محصول توجه دارد. طراحی که بر اساس UI طراحی سایت می کند و باید با استفاده از ابزارها مسیری که طراح UX ارائه نموده است را پیاده سازی نماید. و در برخی از موارد نیز خود بر اساس تجربه ی کاریش تصمیم می گیرد مثلا موضوع مهم را در بالای صفحه قرار دهد یا اینکه آن را در نوا کناری صفحه و …

یکی دیگر از وظایف طراح UI این است که یکپارچگی سبک طراحی در کل روند طراحی سایت را بر عهده دارند. به صورتی که باید دقت داشته باشد که نوع چینش و محتوای صفحات با یکدیگر هم خوانی داشته باشد و هم چنین در کل روند(صفحات محصول) پروژه باید زبان طراحی سازگاری خودش را حفظ نماید که برای نمایش المان ها ، خطاها و سبک طراحی ضروری می باشد.

 

در کل تفاوت UI و UX در طراحی سایت برای مشتری پوشیده است و بیشتر شرکت های طراحی سایت این دو مورد در هم ادغام می شود و پروژه را به دست یک فرد یا یک گروه می دهند . که بهتر است روی هر دو افراد جداگانه ای فعالیت داشته باشند تا یک وب سایت منسجم و عالی به مشتری تحویل داده شود.

در پایان

امروزه طراحانی وجود دارند که هر دو تخصص UX و UI را در کنار هم دارند و این طراحان برای پیاده سازی قالب های وب سایت هر دو نقش را بر عهده می گیرند و البته دستمزد آنها معمولا از طراحان تک تخصص بالاتر می باشد. البته این دو کاملا با هم در ارتباط بسیار نزدیک هستند و البته ما عقیده داریم بدون دانش در هر دو فیلد متخصص طراحی بودن ممکن نیست و آنها برای اهداف بزرگتری به هم ترکیب شده اند که این هدف همانا جذب کاربران به محصولات شما و رساندن اطلاعات مورد نظر شما به ایشان می باشد. البته شما می توانید وب سایتی داشته باشید که که ظاهری بسیار خاص و خیره کننده داشته باشد اما عملکرد بسیار ضعیفی داشته باشد که این را UX بد و UI خوب می نامند و همچنین بلعکس می توانید وب سایتی داشته باشید که ظاهر و حس ضعیفی داشته باشد ولی بسیار مورد پسند کاربر باشد که این مورد را UX خوب و UI بد می نامند. بنابراین برای آنکه طراحی اثر بخشی لازم را داشته باشد UI و UX می بایست در امتداد هم در نظر گرفته شوند و طراحی وب سایت می بایست پس از طراحی قالب طراحی شده را توسط رنج های مختلف کاربران تست نماید.

UI و UX در طراحی  وب سایت

اهمیت نیازسنجی Requirements Analysis در طراحی وب

اهمیت نیازسنجی Requirements Analysis در طراحی وب

مقدمه (Preface)

اقدام به انتخاب یک شرکت مجری و شروع به طراحی سایت توسط آن شرکت , بدون نیازسنجی از مشتری , مثل این است که مریضی بدون در نظر گفتن نوع بیماری خود , وارد در مطب پزشکی , ولو نامربوط شود و آن پزشک هم بدون معاینه و شنیدن شرح حال , برای بیمار نسخه بنویسد. قطعا بهبودی یافتن مریض احتمال بسیار پایینی خواهد داشت این است که :

شما , که قصد طراحی وب سایت خود را دارید , ابتدا باید نیازسنجی شوید, سپس می توانید مجری پروژه وب خود را انتخاب کنید و ارائه راه حل را به او که متخصص این کار است واگذارید و فقط نیازهای خود را شرح دهید.

البته به شرطی که شرکت طراحی را انتخاب کنید که خیرخواه بوده , دلسوز کار شما و اصولا دنبال حل مشکل مشتری باشد.

به عبارتی روند صحیح انجام پروژه های طراحی وب چنین است :

 1. نیازسنجی نیازهای واقعی و اهداف
 2. کاندید کردن شرکت های مجری که اصولا ارائه کننده راه حل متناسب خروجی مرحله ۱ هستند.
 3. ارائه راح حل های پیشنهادی توسط شرکت ها
 4. انتخاب یک مجری برتر از بین شرکت ها بر اساس سنجش صاحب

 

اهمیت نیازسنجی Requirements Analysis در طراحی وب

اهمیت نیازسنجی Requirements Analysis در طراحی وب

 

کاریکاتوری طنز از واقعیت تلخ پروژه های بی نیازسنجی!

 

در تصویر بالا , واقعیت تلخ را البته با چاشنی طنز , مشاهده می کنید. تنها انجام صحیح نیازسنجی است که می تواند تضمین کننده فهم درست تیم مجری از حقیقت کار و به منزله استانداردی برای پاس شدن پروژه از یک مرحله به مرحله دیگر و بین متخصصین مختلف عمل کند.

به سوالات زیر بیندیشید و خودتان قضاوت کنید آیا اینکه طراح وب شما که قطعا بهتر از شما متدهای روز طراحی , جذابیت های بصری , فناوری های خلاقانه و رویکردهای روز وب را می شناسد , آیا ندانستن و دانستن سوالات زیر در کیفیت نسخه ای که او برای شما می پیچد و راه حلی که تجویز می کند موثر نخواهد بود :

 • هدف تان از طراحی وب سایت جدید ؟
 • کاتالوگ معرفی کالا و خدمات یا برندسازی یا بازاریابی یا فروش اینترنتی و یا پشتیبانی؟
 • با سایت قبلی چه مشکلی دارید؟
 • چه چیزهایی از سایت قبل را می خواهید نگه دارید و چه چیزهایی را می خواهید تغییر دهید؟
 • پارامتر قابل اندازه گیری شما برای سنجش موفقیت طراحی وب جدیدتان چیست؟
 • ماهیت کسب وکار شما ؟
 • شرکت هستید یا سازمان یا موسسه یا هلدینگ یا بازرگانی یا صنعتی یا آموزشی دانشگاهی یا فروشگاهی؟
 • کالامحور هستید یا خدمات محور یا پروژه محور؟
 • ساختار سازمانی واحدهای مرتبط با شما چگونه است؟
 • دارای شعب زیرمجموعه؟ اقماری؟ شرکت مادر؟ نمایندگی؟ هلدینگ؟ برند بالادستی؟ همکار بین المللی؟
 • مخاطبین وب سایت شما؟
 • چند طیف؟
 • تعداد تقریبی هر طیف؟
 • محدوده سنی و سن و سال؟
 • جنسیت غالب؟
 • متوسط سطح تحصیلات؟
 • میزان سواد آی تی ؟
 • دیوایس؟ کامپیوتر؟
 • لب تاپ؟
 • تبلت؟
 • موبایل؟
 • طریقه جذب به سایت شما ؟
 • ورود مستقیم ؟
 • بک لینک ها؟
 • کارت ویزیت؟
 • تبلیغات فیزیکی؟
 • تبلیغات وبی؟
 • سئو؟
 • شبکه های اجتماعی؟
 • چه گردش کاری؟
 • چه آسان و آنلاین سازی فرایندهایی؟
 • نیازمند عضوگیری ؟
 • چه خدمات متمایزی به اعضا می دهید؟
 • رقبای کسب و کار شما؟
 • وب سایت های ایشان؟
 • مزایای شما نسبت به رقبای شما؟
 • درباره هر رقیب بررسی قدمت فعالیت و میزان محتوای موجود و بخش های آپدیت شونده و نرخ تولید محتوا و کلیدواژه های اصلی؟
 • استطاعت بهره برداری شما از سایت؟
 • واحد فناوری اطلاعات یا فرد؟
 • کدام تخصص ها را دسترسی دارید؟
 • اپراتور ورود داده ؟
 • وبمستر ؟
 • نویسنده ؟
 • مترجم؟
 • ویراستار؟
 • سردبیر؟
 • عکاس؟
 • تصویرساز؟
 • گرافیست؟
 • انیمیشن ساز؟
 • ویراستار ویدیو؟
 • سئو؟
 • میزان آپدیت مستمر سایت شما؟
 • خبر؟
 • مقاله؟
 • محصول؟

 

طراحی وب سایت | طراحی داشبوردهای مدیریتی و مصورسازی و آنالیز اطلاعات | بهینه سازی سایت | سئو سایت | طراحی فروشگاه الکترونیکی | طراحی اپلیکیشن موبایل تخصص ما است

تلفن تماس

۰۹۱۲۵۷۹۰۹۰۲

 

 

لزوم تدوین Business Plan قبل از طراحی سایت درآمدزا

لزوم تدوین Business Plan قبل از طراحی سایت درآمدزا

مقدمه (Preface)

شما که قصد درآمدزایی از وب دارید و ایده یک سایت تجاری در سر می پرورید آیا به طرح تجاری آن هم اندیشیده اید؟ آیا می دانید که قبل از شروع به طراحی وب سایت تجارت الکترونیکی که در ذهن دارید , بایست پاسخ های روشن به سوالاتی حیاتی داشته باشید وگرنه در نایت پول و وقت خود را هدر خواهید داد و ثمری نخواهید گرفت. این سناریو برای ما , متاسفانه سناریویی آشناست :

 • مشتری : سلام
 • شرکت طراح : سلام عزیزم. بفرمایین.
 • مشتری : من می خوام یه فروشگاه اینترنتی در زمینه فروش عطر و ادکلن راه بندازم. چند؟
 • شرکت طراح : میشه توضیح کاملتری درباره پروژه خودتون بدین؟ آیا قبلا سابقه فروشگاه فیزیکی عطر و ادکلن داشتین؟
 • مشتری : ببین می خوام مث دیجی کالا طراحی بشه! تازه ایده های بهتری هم از دیجی کالا تو ذهنم دارم!!
 • شرکت طراح : می شه بپرسم شما در رقابت با امثال دیجی کالا و بامیلو , که همین الن , در زمینه ادکلن هم فعالیت قوی دارند , چه ارزش افزوده ای می خواین به مشتری تون بدین؟
 • مشتری : اوووم!!! منظورتون از ارزش افزوده چیه؟ یعنی وقتی دیجی کالا هس بقیه باید برن بمیرن؟!!
 • شرکت طراح : نه عزیزم! سوال اصلی اینه که آیا شما می خواین ادکلن را نسبت به دیجی کالا , ارزون تر بفروشید؟! زودتر به دست مشتری برسونین؟! کامل تر توضیح بدین؟!
 • مشتری : خوب الان که نه!
 • شرکت طراح : با این توصیف چرا مشتری باید به سایت گمنام و تازه تاسیس و بی محتوای شما مراجعه کنه و در حالیکه نمی تونه بهتون اعتماد کنه , یک ادکلن را گران قیمت تر یا با همان قیمت دیجی بخرد و منتظر بمونه تا ۴ روز بعد بدستش برسد؟!
 • مشتری : نمیدونم!!
 • شرکت طراح : شما بیزینس پلن ندارید و طراحی یک سایت فروشگاهی ولو زیبا و قوی , مشکل شما را حل نمی کنه!
 • مشتری : حرف آخرتون همین بود؟
 • شرکت طراح : مشاوره اول و آخرمون!
 • مشتری : خداحافظ!
 • شرکت طراح : خدا نگهدار شما!

اما همیشه هم اینطور نیست.سایت X نمونه ای موفق از یک فروشگاه اینترنتی با بیزینس پلن است که از روزی که شروع کرده بدرستی می دانسته ارزش افزوده او نسبت به رقبایی مثل دیجی کالا چه خواهد بود و چگونه می خواهد وب سایت ش را به درآمد زایی برساند :

 • سایت X یک فروشگاه اینترنتی عمومی نیست که عطر و ادکلن را مثل عروسک های دیجی کالا بفروشد , بلکه یک سایت تخصصی فروش ادکلن است که طبع , رایحه و ترکیبات به کار رفته در هر ادکلن را بدست می دهد , سری محصول و برند آن و سال تولید آن را معرفی کرده و با فروش سمپل , راه کاری برای تست رایحه قبل از خرید اصلی بدست داده است.
 • مطالعه کامنت های فوق العاده جالب و تخصصی بعضی کاربران , اتفاقی نیست! همه سایت های آرزوی چنین کامنت گذارانی را دارند که محتوایی اینچنین تخصصی را , یا وقت شخصی و به رایگان در سایت به اشتراک بگذارند. اما نکته در چگونه جذب کردن علاقه ی این افراد به سایت است.
 • بدست دادن عکس آیکون مانند , برای هر رایحه و معرفی نت اولیه , نت میانی و نت پایه ادکلن , نظرخواهی پارامترهایی مانند میزان پخش بو و ماندگاری از کاربران نه نویسندگان سایت, از این سایت , چهرای کاملا تخصصی و البته برتر از سایت های عمومی مانند دیجی کالا ساخته است!

لزوم تدوین Business Plan قبل از طراحی سایت درآمدزا

لزوم تدوین Business Plan قبل از طراحی سایت درآمدزا

لزوم تدوین Business Plan قبل از طراحی سایت درآمدزا[/caption]

برای تکمیل , سنجش و استانداردسازی طرح تجاری سایت خود , می توانید از بوم مدل کسب و کار یا Business Model Canvas استفاده کنید. بوم مدل کسب و کار یک وسیله ساده بصری اما هوشمندانه است که ۹ بخش اصلی یک مدل‌ کسب و کار صحیح و استاندارد را توصیف می‌کند. این بخش‌ها عبارتند از :

 • بخش‌های مشتری : مشتریان چه کسانی هستند؟ چه فکری می‌کنند؟ چه می‌بینند، چه حس می‌کنند یا چه انجام می‌دهند؟
 • ارزش‌های پیشنهادی : چه چیزی ایجاد می‌شود که ارزش خریدن یا استفاده کردن را داشته باشد؟ چرا باید مشتری به سراغ شما بیاید؟
 • کانال‌ها : چطور این ارزش‌ها منتقل می‌شوند و بدست مشتری می رسند یا بفروش می‌رسند؟
 • ارتباط با مشتری : چطور با مشتری طی فرآیندهای مختلف کسب و کار ارتباط برقرار می‌کنید؟
 • جریان‌های درآمدی : کسب و کار چگونه از ارزش‌های پیشنهادی , درآمد بدست می‌آورد؟
 • فعالیت‌های کلیدی : کسب و کار چه کارهای استراتژیک و منحصربفردی را برای خلق ارزش ها باید انجام دهد؟
 • منابع کلیدی: منابع استراتژیک و منحصر بفرد لازم برای رقابت کدامند؟
 • شریک‌های کلیدی : چه کارهایی را شرکت می‌تواند انجام ندهد تا بر فعالیتهای مهمتری تمرکز کند؟
 • ساختار هزینه‌ها : اصلی‌ترین هزینه‌های کسب و کار چه هستند و چه ارتباطی با درآمد دارند؟

گرایش استفاده از ویدئو در طراحی وب

بستر پیدایش (Foundation Background)

از وقتی ویدیو به رسانه های آنلاین اضافه شد و هم فرمت های ودیویی برای نمایش در وب بهینه شدند و هم سرعت اینترنت کاربران کشش لود ویدیو را یافت ، فیلم و ویدیو نقشی مهم در اطلاع رسانی الکترونیکی بر عهده گرفت. شبکه های اجتماعی مبتنی بر فیلم مانند یوتیوب پا گرفت و استریمینگ آنلاین فیلم ، نیمی از پهنای باند اینترنت را اشغال کرد. همزمان با افزوده شدن تگ <video> به HTML5 و بهبود CSS3 و توانایی مرورگرها در نمایش ویدیوهای فرمت H.264 بصورت مستقل و شروع اتوماتیک ، استفاده از ویدیو در پس زمینه صفحه وب ، رواج یافت. از سال ۲۰۱۴ به این سو ، استفاده از ویدیو در پس زمینه , یکی از گرایش های محبوب طراحی و توسعه وب بوده است.

 

فلسفه فکری (Philosophy)

ویدیو همیشه یکی از قوی ترین فرم های ارائه طلاعات بصری بوده است.فرایندی که با تصاویر متحرک در تلویزیون و سینما شروع شده و به ترند ویدیو بک گراند در طراحی وب ختم شده است , گرایشی که البته بر خلاف سینما ، بیشتر معطوف به انتقال یک حس است تا نقل یک داستان. یعنی نمی بایست ویدیوی پس زمینه را , صرفا بابت زیبایی یا چون گرایش روز طراحی وب است ، بکار گرفت, بلکه الزاما باید , دارای پیامی برای مخاطب و منتقل کننده حسی به او باشد.

یک ویدیو در پس زمینه سایت می تواند به طراحی call to action کمک کند. در عمل یک ویدیو در صفحه اصلی سایت به یک تور شخصی می ماند. توری کوتاه که در آن شرکت تان را معرفی می کنید , یا حال خوب مشتری و نحوه استفاده او از محصول تان را به مخاطب نشان می دهید. تکنیکی که می تواند به شفافیت و اعتماد بیشتر مخاطب به شما کمک کند. خصوصا ویدیویی کوتاه و بدون صوت با سناریویی طبیعی و صادقانه و نه ساختگی و تصنعی که بصورت تمام صفحه (full-screen) و با پخش خودکار (auto-play) در پس زمینه صفحه اصلی و زیر هدر سایت کار شود.

مغزهای ما , برای تعامل با یک دنیای متحرک ساخته شده است و لذا بصورت طبیعی با ویدیو ارتباط خوبی برقرار می کند. مثل هر گرایش بروز دیگری , استفاده از ویدیو در پس زمینه , می تواند به سبک طراحی وب شما و تمپلت گرافیکی تان , حس تازگی , بروز بودن و مدرن بودن می دهد. همه , قدرت بیحد سینما را می شناسیم! لذا ویدیو در پس زمینه می تواند ابزاری منحصر بفرد در پوشش حس و عرضه سبک هویت برند , به مخاطب باشد. در سایت های محصول محور و یا خدمات محور , استفاده ز ویدیو می تواند حسی از بکارگیری آن کالا یا سرویس , در عمل بدست دهد.

 

انواع پیاده سازی (Types of Implementation)

ویدیو همیشه یکی از قوی ترین فرم های ارائه طلاعات بصری بوده است.فرایندی که با تصاویر متحرک در تلویزیون و سینما شروع شده و به ترند ویدیو بک گراند در طراحی وب ختم شده است , گرایشی که البته بر خلاف سینما ، بیشتر معطوف به انتقال یک حس است تا نقل یک داستان. یعنی نمی بایست ویدیوی پس زمینه را , صرفا بابت زیبایی یا چون گرایش روز طراحی وب است ، بکار گرفت, بلکه الزاما باید , دارای پیامی برای مخاطب و منتقل کننده حسی به او باشد.

یک ویدیو در پس زمینه سایت می تواند به طراحی call to action کمک کند. در عمل یک ویدیو در صفحه اصلی سایت به یک تور شخصی می ماند. توری کوتاه که در آن شرکت تان را معرفی می کنید , یا حال خوب مشتری و نحوه استفاده او از محصول تان را به مخاطب نشان می دهید. تکنیکی که می تواند به شفافیت و اعتماد بیشتر مخاطب به شما کمک کند. خصوصا ویدیویی کوتاه و بدون صوت با سناریویی طبیعی و صادقانه و نه ساختگی و تصنعی که بصورت تمام صفحه (full-screen) و با پخش خودکار (auto-play) در پس زمینه صفحه اصلی و زیر هدر سایت کار شود.

مغزهای ما , برای تعامل با یک دنیای متحرک ساخته شده است و لذا بصورت طبیعی با ویدیو ارتباط خوبی برقرار می کند. مثل هر گرایش بروز دیگری , استفاده از ویدیو در پس زمینه , می تواند به سبک طراحی وب شما و تمپلت گرافیکی تان , حس تازگی , بروز بودن و مدرن بودن می دهد. همه , قدرت بیحد سینما را می شناسیم! لذا ویدیو در پس زمینه می تواند ابزاری منحصر بفرد در پوشش حس و عرضه سبک هویت برند , به مخاطب باشد. در سایت های محصول محور و یا خدمات محور , استفاده ز ویدیو می تواند حسی از بکارگیری آن کالا یا سرویس , در عمل بدست دهد.

 

آیا این ترند برای سایت شما مناسب است؟ (?Is It Suitable For You)

 • اینکه آیا این گرایش طراحی وب ، برای سایت شما به کار گرفته شود و موثر واثع شود ، بستگی به بررسی پیش نیازها و پاسخدهی به سوالات زیر دارد :
 • آیا برای طیف مخاطب مراجعه کننده به سایت شما ، ایجاد یک حس مثبت نسبت به کسب و کار ارزش و لزوم دارد؟

 • آیا بازدیدکننده شما از پهنای باند و دیوایس مناسب برای مشاهده ویدیو بهره مند است؟

 • آیا محصول و یا سرویس شما قابل معرفی در یک ویدیوی کوتاه چند ثانیه ای هست؟

 • آیا می توان چنین ویدیویی را آماده یافت و یا توانایی تولید این ویدیو در شما هست؟

 

بایدها (Dos)

 • اما استفاده از تکنیک معرفی اعضا و نفرات پرسنل ، بایست با در نظر گرفتن نکات زیر باشد :
 •  باید طول ویدیو را محدود کنید :

 • یک موضوع مهم کاهش طول زمانی ویدیو است که در اکثر مواقع به محض اتمام , دوباره بازشروع می شود. مثل GIF انیمیشن ها , اگر مدت زمان فیلم زیادی کوتاه باشد , منجر به حس تکرار آزاردهنده ای می شود و در عین حال , اگر مدت فیلم , زیادی طولانی باشد , منجر به سربار حجم لود برای کاربر می شود. بصورت معمول خوب است مدت زمان بین ۱۵ تا ۲۵ ثانیه باشد.
 •  ابزارهای گوناگون کاربران را لحاظ کنید :

 • گرچه ویدیو در پس زمینه , گرایش محبوبی است , اما این به آن معنا نیست که روی همه موبایل ابزارها , قابل نمایش است و ممکن است بعضی کارابران با موبایل ها , تبلت ها یا مرورگرهایی خاص باشند که مرور وب ایشان , از ویدیو در پس زمینه , ساپورت نکند. یک طراح وب خوب همیشه نمایش یک عکس ثابت را برای این مواقع درنظر می گیرد.
 •  ویدیو را تا حد ممکن فشرده کنید :

 • باید برای کاهش اضافه بار حجم تحمیلی به کاربر , ویدیو را تا پایین ترین نرخ بیت قابل قبول , فشرده سازی کنید. استفاده از ویدیو ۷۲۰ پیکسلی با فریم ۲۴ یا ۲۵ فریم در ثانیه , و نرخ بیتی بین ۷۵۰ تا ۱۲۵۰ کیلو می تواند خوب باشد.
 •  یک overlay مناسب به ویدیو بدهید :

 • باید یک لایه روی ویدیو بدهید تا مانع از کلیک کاربران یا تغییر شکل اشاره گر شوید. همچنین مانع از نگهداشتن و بازپخش ویدیو با کلیک راست کاربر شوید. مطمئن شوید که تقابل و تضاد با متن پس زمینه تضمین شود. خصوصا اگر قرار است متونی روی ویدیوی پس زمینه نمایش یابد , ممکن است لازم باشد با دادن یک لایه overlay متن را متمایز کنید , یا با تغییر دادن رنگ متن و یا با دادن سایه ای به خود متن یا پس زمینه آن. حواستان به تغییر جای متن روی ویدیو در رزولوشن های مختلف و ابزارهای گوناگون باشد. در مورادی می توان از Overlay مناسب متناسب با دیزاین طوری استفاده کرد که کیفیت پایین ویدیو آزاردهنده نباشد.
 •  امکانات و سلایق بازدیدکننده تان را در نظر بگیرید :

 • اگر سرعت اینترنت کاربران پایین باشد , ایشان به جای ملامت کانکشن خود , شما را ملامت خواهند کرد. بعضی از کاربران ممکن است نسبت به پس زمینه های متحرک الرژی شخصی داشته باشند.

 

نبایدها (Donts)

 •  نباید روی ویدیوی پس زمینه صدا بگذارید :

 • صدا را خفه کنید. معمولا ویدیوهای پس زمینه , خود اجرا یا auto-play هستند آنهم به محض باز شدن وب سایت. لذا طبیعی است که بصورت پیش فرض ویدیو صدایی نداشته باشد تا کاربر جا نخورد.
 •  از حرکات بیش از اندازه بپرهیزید :

 • یادتان نرود که ویدیو را برای “پس زمینه” می خواهید! لذا ویدیو نبایست منجر به دزدیدن حواس و تمرکز کاربر نسبت به محتوای اصلی سایت شود. لذا از پرش های سریع , لرزش های ناپایدار و حرکات سریع بپرهیزید.
 •  برای همیشه لوپ نزنید :

 • اگر دلتان برای سی پی یو و باطری ابزار کاربر می سوزد , لوپ بینهایت نزنید. بلکه با قطعه کدی کوتاه و ساده در جاوااسکریپت , کاری کنید ک ویدیو بعد از X ثانیه که چندین بار لوپ خورده و شما هم مطمئنید مخاطب آن را به اندازه کافی دیده , متوقف شود.
 •  در همه انواع سایت ها از ویدیو بک گراند استفاده نکنید :

 • در مطالعات علمی ثابت شده که تکنیک ویدیو در بک گراند , برای همه سایت ها مناسب نیست. مثلا وبلاگ ها , مجله های اینترنتی و سایت های خبری , نمی توانند بهره مناسبی از این روش بگیرند.
 •  دگمه ، المان های فرم مانند تکست باکس و … را روی ویدیو پس زمینه نمایش ندهید :

 • ویدیو های پس زمینه فول , که تمام عرض صفحه را می گیرد , ممکن است کاربر را , از وظیفه اصلی وب سایت منحرف کند. خصوصا زمانی که ویدیو پر از رنگ های مختلف باشد و پشت بعضی آیتم های UI مثل دگمه ها بیفتد.
   
 •  

هزینه تولید محتوا (Content Creation Cost)

تولید ویدیو بک گراند کار چندان آسانی نیست و اگر با تخصص و بصورت حرفه ای انجام نشود , ممکن است منجر به نتایج منفی اعم از کاهش سرعت لود صفحه , حواس پرتی کاربر از محتوای صفحه و گاه حتی منجر به ناخشنودی کاربر و اذیت وی شود. اگر در فیلمبرداری دیجیتال ، ویراستاری فیلم ، شناخت فرمت های ویدیو و کلیپ سازی مهارت دارید ، می توانید خودتان دست به کار تولید ویدیوی پس زمینه سایت تان شوید.

 

منابع آموزشی (Educational Resorces)

• دوره آموزشی عکاسی تجاری و عکاسی از مدیران و پرسنل شرکت ها شرکتی به زبان انگلیسی روان

 

ابزارها و منابع (Tools and Resources)

 • منابع آنلاین ویدیوهای آماده Stock Video رایگان :

   

  • www.videvo.net : بیش از ۲۰۰۰ ویدیو آماده و فیلم های رایگان HD
  • www.mazwai.com: این سایت با یک اسکرول بی پایان شما را در دریایی از ویدیوهای بک گراند زیبا غرق می کند. اسکرول کنید و آنچه مناسب شماست بیابید.
  • www.wedistill.io : این سایت  هر ۱۰ روز یکبار , ۱۰ ویدیوی با کیفیت را به میل باکس شما ایمیل می کند.
  • www.splashbase.co : این سایت مجموعه ای غنی از ویدیوهای رایگانی است که می توانید با سرچ موضوع ویدیوی دلخواه خود را در آن بیابید.
  •  www.coverr.co: این سایت هر دوشنبه مجموعه ای از ۷ ویدیوی جدید را منتشر می کند. می توانید ویدیوهای رنگارنگ , با کیفیت بالا و زیبایی تقریبا در هر موضوعی , در این سایت بیابید.
  • www.stockfootageforfree.com: ویدیوهای آماده رایگان فهرست شده در ده ها صفحه.

 

 

معرفی خدمات پارتنرشیب : عکاسی از پرسنل

Smashingmagazine : “Meet the Team” Pages: Examples and Trends
usabilitygeek : enhancing usability meet team pages
websitemagazine: 5 cool and creative staff pages

 

 

منابع تحقیق (Article Resources)