نوشته‌ها

فولکسونومی - folk - Taxonomy

فولکسونومی – folk – Taxonomy – folksonomy

فولکسونومی - folk - Taxonomy - folksonomy   چکیده: افزايش سرعت تولید و انتشار اط…
فولکسونومی - folk - Taxonomy

فولکسونومی – folk – Taxonomy – folksonomy

  فولکسونومی - folk - Taxonomy - folksonomy   مقدمه فولکسونومی رویکردی جدید به سازماندهی …