فولکسونومی - folk - Taxonomy

فولکسونومی – folk – Taxonomy – folksonomy

فولکسونومی - folk - Taxonomy - folksonomy   چکیده: افزايش سرعت تولید و انتشار اط…